dimarts, 30 de novembre del 2021

Vaga del sector públic a CatalunyaLa Intersindical ha decidit convocar vaga del sector públic a Catalunya amb la finalitat de posar de manifest, una vegada més, la situació de precarietat laboral al sector públic. La principal causa d’aquesta precarietat és la interinitat, que genera una inseguretat a milers de treballadores i treballadors que acaba repercutint en la qualitat dels serveis públics. La majoria de personal interí són dones (el 69,35%), atès que el sector públic ocupa majoritàriament dones.

Des de la Intersindical posem de manifest que som un sindicat amb una àmplia representació al sector públic català: entre el personal administratiu i tècnic de la Generalitat de Catalunya, a l’ensenyament públic i a les universitats som tercera força, i hem entrat amb força als principals ajuntaments catalans i altres administracions locals, així com a les institucions sanitàries. Considerem que cal fer servir aquesta força per assolir les nostres propostes i garantir els drets dels treballadors i de les treballadores del sector públic.

La Intersindical ha treballat des de diferents fronts per defensar les propostes de la Federació de Serveis Públics, que passen per una banda per garantir que el personal temporal, tant funcionariat interí com laborals temporals del sector públic de Catalunya, puguin estabilitzar la seva situació laboral i es pugui, així, continuar garantint la prestació de serveis públics a la ciutadania.

Els darrers dies hem pogut conèixer el redactat quasi definitiu de la nova llei, i pensem que continua sent insuficient i que genera massa incerteses entre els treballadors, de manera que el risc de patir l’ERO més gran de la història continua present. És cert que s’han habilitat els instruments que des de la Intersindical demanàvem per a “l’estabilització de les plantilles”, com ho és el concurs de mèrits, cosa que suposa un avenç per a determinats col·lectius. Però, alhora, s’hi han posat uns condicionants restrictius i manca veure la lletra petita sobre com es desenvoluparan els futurs concursos de mèrits.

Per corregir l’abús de temporalitat no només s’ha d’aconseguir estabilitzar les places, sinó que s’ha d’acabar amb la interinitat crònica de milers de treballadors públics que, de forma concatenada o no, en la mateixa o en diverses places, han cobert les necessitats de les administracions catalanes. Un cas paradigmàtic d’això és el personal estatutari i equivalent dels serveis de salut.

La manca d’estabilització en sectors com a l’educació també es reflecteix en el personal funcionari fix, que encara no ha obtingut una plaça definitiva o que obté places definitives molt lluny de casa. L’estabilitat implica una seguretat contractual, econòmica, així com de planificació i conciliació laboral i familiar.

L’actual projecte de llei genera greuges, ja que d’una banda obre la via del concurs de mèrits per a les places ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, mentre que les places ocupades ininterrompudament entre el 31 de desembre de 2017 i el 31 de desembre de 2020 s’hauran de convocar per concurs-oposició.

En aquesta llei també es manté l’acomiadament als tres anys d’ocupar la vacant per als nous nomenaments que s’han fet arran de la Icetada, així com la indemnització en cas d’acomiadament de 20 dies de retribucions fixes per any treballat, i no de 33, amb una limitació de 12 mensualitats.

Novament, presenciem com el futur dels treballadors catalans es juga a Madrid, en aquest cas, al Congreso espanyol, ja que el govern autonòmic no té prou capacitat legislativa com per establir els mecanismes necessaris per a l’estabilització. La nostra aspiració, més enllà de la reivindicació concreta que tenim en aquest moment concret, és la d’assolir un marc català de relacions laborals que només serà possible mitjançant la construcció d’una República Catalana Independent, amb l’objectiu de garantir els drets dels treballadors i de les treballadores del sector públic i, en definitiva, garantir la prestació de serveis públics de qualitat per a la ciutadania.

No ens aturarem fins aconseguir-ho!
Visca la classe treballadora! (Visca!)
Visca Catalunya! (Lliure!)


diumenge, 28 de novembre del 2021

QÜESTIONARI DE NECESSITATS FORMATIVES

Aquesta setmana heu rebut novament la invitació a respondre el Qüestionari de Necessitats Formatives que s'ha elaborat des del Servei de Gestió del Talent i les Persones juntament amb els representats sindicals.

Es important que dediqueu uns minuts a respondre el qüestionari per tal d'aconseguir una imatge representativa de les necessitats de formació dels diferents serveis i col·lectius de l'Ajuntament.

Si teniu qualsevol dificultat per accedir a l'enquesta o algun dubte respecte el que s'hi pregunta no dubteu a contactar amb GTiP o aquesta secció sindical per poder resoldre i aconseguir el màxim nombre de respostes possible.

Aconseguir que els pressupostos del 2021 incloguessin la partida de formació de 100.000,00€, que preveu el nostre conveni col·lectiu, va ser una bona noticia. No ho ha estat tant el retard en l'elaboració i aprovació del Pla de Formació bianual. A data d'avui s'han executat una mica més de 40.000,00€ en formació i, a falta de l'aprovació del Pla, s'estan denegat peticions de formació tot i haver-hi partida disponible.

L'acord de pressupost 2021 signat amb la direcció de l'empresa establia la negociació del Pla de Formació bianual pel 2021 i 2022, durant el primer semestre de 2021. Fins al moment s'ha produït quatre reunions del grup de treball. Els avanços en aquest tema són insuficients i reclamem un nou impuls per tal d'aprovar el Pla de Formació i posar en marxa totes les accions formatives que s'hi contemplen.
dimecres, 24 de novembre del 2021

Avaluació de Riscos Psicosocials

El passat divendres es va constituir el grup de Treball que farà l'avaluació de riscos psicosocials a la USM. La Intersindical hi som representats amb el nostre delegat de prevenció. Després d'una excel·lent introducció del servei de PRLL hem acordat fer servir la metodologia de l'avaluació amb el sistema FPSICO 4.0. Aquest sistema és el que el servei de Prevenció ens ha recomanat i ens garanteix ser més àgils en la gestió i en la durada definitiva del procés. És important una bona avaluació en temps i forma per poder aplicar mesures, si s'escau el més aviat millor. També hem acordat l'adaptació de les preguntes obertes del qüestionari i la incorporació del Grup de Treball en aquest sistema d'avaluació. Quan l'avaluació estigui finalitzant s'iniciarà una de nova per a un altre col·lectiu de l'Ajuntament.

Si el vostre servei necessita aquest tipus d'avaluació de riscos poseu-vos en contacte amb els delegats de prevenció, delegats sindicals o directament al Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Des de La Intersindical treballarem perquè aquestes avaluacions arribin a tots els col·lectius i serveis de la casa.

dilluns, 22 de novembre del 2021

MODIFICACIONS DEL CATÀLEG VS. NEGOCIACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

El passat 23 de setembre us explicàvem la proposta de de reorganització i regularització dels llocs de treball de la Policia Local i la USM. A la darrera Mesa General de Negociació l'empresa ens va fer arribar la documentació sobre les Modificacions del Catàleg de Llocs de Treball als serveis de la Grua Municipal, Oficines de Turisme i USM.

Una de les peticions més recurrents d'aquesta sindicat, i les altres seccions sindicals, ha estat justament el Catàleg de Llocs de Treball. En aquest document ha de constar, com a mínim, els requisits que descriu l’article 30 del RPEL. Segons el Director de GTiP al nostre ajuntament aquest document està totalment desactualitzat, i per tant la informació que ens donaria seria errònia, motiu pel qual no ens facilita aquestes dades.

Paral·lelament però s'ha anat produint modificacions del Catàleg de Llocs de Treball als Serveis de Secretaria, Intervenció, GTiP... i més recentment l'aprovada a la Policia Local. Aquest desembre es portarà al Ple Municipal una nova modificació de catàleg als serveis de Grua Municipal, Oficines de Turisme i USM.

Sembla clara doncs que la voluntat de la direcció de l'empresa es donar solucions parcials a problemes de col·lectius concrets sense afrontar la negociació, aprovació i aplicació de la RLT. Mostra d'això és que sols s'han convocat tres reunions amb l'empresa que està fent la RLT, la darrera el 23 d'octubre de l'any passat.

Les raons que se'ns donen per afrontar la modificació i reorganització a aquests col·lectius, i no d'altres, és que aquesta és una petició sindical.

La petició del nostre sindicat és negociar i aprovar la Relació de Llocs de Treball, obligatòria per llei, per tal de millorar l'organització i poder regularitzar les situacions de greuges creades per la mala gestió dels darrers anys.dijous, 18 de novembre del 2021

PROPOSTA CALENDARI LABORAL 2022

Aquest passat dimecres vam presentar la nostra proposta per al Calendari Laboral per l'any 2022, que recollia els resultats i les conclusions de l'enquesta que vam fer a la plantilla el passat mes de setembre.

A la Mesa de General de Negociació no es va acceptar cap de les nostre propostes.
dilluns, 15 de novembre del 2021

ASSEGURANCES DE VIDA

A les darrers reunions del Comitè d’Empresa, la Junta de Personal i la Mesa General de Negociació s’ha tractat el tema de les cobertures, la prima i els col·lectius assegurats per les diferents assegurances contractades per l’Ajuntament.

La Intersindical defesa que les cobertures de l’assegurança d’accident de treball ha de ser igual per tothom, sigui càrrec electe, personal funcionari o laboral, i així es va demanar a la passada Mesa General de Negociació.

Així mateix, creiem que l’Ajuntament no ha de pagar una assegurança de vida per causes no laborals, ni pels càrrecs electes, ni per les persones treballadores d’aquest ajuntament.

La Intersindical està en contra de destinar diners públics a empreses asseguradores privades per a una cobertura que no és obligatòria per llei.
dijous, 11 de novembre del 2021

COMPARATIVA HORES EXTRES 2019 - 2020

Seguint els criteris de transparència que ens vam proposar en crear la secció sindical, el febrer  de 2019 vam reclamar a l’empresa que ens informés de nombre i el cost de les hores extres. Aquesta petició no va ser atesa al seu moment i passà a formar part de les reclamacions de Garantia al Dret a la Informació Pública, en que per acord de mediació l’empresa es comprometia a entregar la relació d’hores extres i el cost de forma trimestral.

Aquest acord no s’ha complert fins fa unes setmanes que hem rebut una actualització amb les dades del 3r trimestre del 2020 i el que portem de 2021.

Amb les dades de que disposem hem preparat el següents gràfics comparatius:


Com tots sabem, el 2020 no ha estat un any normal, i es fa difícil treure conclusions de les dades comparades. Veiem per exemple que a serveis com Acció Social, Comunicació o TIC han crescut molt les hores extres, justificades per la pandèmia.

Pel que fa als col·lectius que més hores extres realitzen, a la USM s’han reduït en un 40%.

També s’ha reduït un 15% les hores extres que fa la Policia Local.

Respecte aquest col·lectiu, l’acord aprovat al Ple Municipal de maig de 2019 sobre la modificació de determinades condicions dels funcionaris de la Policia Local, estava condicionat a l'elaboració de la Valoració de Llocs de Treball per al col·lectiu dels membres de la Policia Local, amb caràcter previ al 31 de desembre de 2019, i a la reducció de l’import anual de serveis extraordinaris en import igual o superior a un volum de 3.300 hores anuals.

Com es pot veure la reducció d’hores extres al col·lectiu de la Policia Local de l’any 2020, respecte el 2019, ha estat de 1498,14 hores. Menys de la meitat que establia la condició de l’acord de Ple. Tampoc s’ha realitzat la Valoració de Llocs de Treball en aquest col·lectiu ni en cap altre.

Com recordareu un informe de secretaria deixava sense efecte l’equiparació per a la resta de la plantilla dels plusos i complements que recollir aquest acord amb el col·lectiu de la Policia Local.

Demanarem a la direcció de l’empresa quin plantejament té de cara a seguir aplicant un acord condicionat a unes condicions que clarament no s’han complert.

També demanarem que ens aclareixin a que es deuen les hores extres atribuïdes a persones contractades a través de Plans d’Ocupació. Al nostre entendre, i tal com estableixen les bases reguladores dels programes ocupacionals:

“...les activitats a realitzar objecte del contracte per les persones destinatàries han de ser competència de l’entitat beneficiària, no poden substituir llocs de feina estructurals, per tant, han de ser activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’administració local.

Per tant no està justificat que facin tasques que puguin requerir treballar hores extres.