dilluns, 23 de novembre del 2020

Proposta d’ajudes excepcionals a per la compra d’ordinadors i TIC

La pandèmia, i conseqüentment el confinament i les necessitats de teletreballar o estudiar des de casa, han provocat que moltes famílies hagin necessitat comprar o actualitzar l’equipament informàtic: ordinadors, portàtils webcams, microauriculars i altres productes TIC. 

Amb les dades de que disposem sobre l’execució de la partida de Fons Social tan sols s’ha gastat un 31% dels 537.443,00€, això fa preveure que, com ja va passar el 2019, aquesta partida no s’esgoti un cop pagades totes les ajudes ordinàries i també les ajudes per estudis. 

És per això que hem demanat una reunió de la Comissió del Fons Social per proposar que, un cop pagades totes les ajudes ordinàries i d’estudis, amb el romanent de la partida de Fons Social 2020 s’obri un termini (proposem que sigui fins el 31 de gener de 2021) per a sol·licitar ajudes pel material informàtic i altres productes TIC comprats durant el 2020. 

Tot això amb el benentès que segons el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, Article 12.1: 
El desenvolupament del treball a distància l’ha de sufragar o compensar l’empresa, i no pot suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. 

I que aquestes ajudes del Fons Social sigui excepcionals per aquest any 2020.dijous, 12 de novembre del 2020

Permisos i Llicències

El Servei de RH ha posat a disposició de tots els treballadors/es de l’ajuntament un quadre-resum amb tots els permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències, identificant el fet causant , els dies o hores dels que es pot disposar, si cal recuperar-los, com es fa el còmput i la documentació acreditativa i forma per sol·licitar-los.


Creiem que aquesta eina pot resultar-vos molt útil per conèixer els diferents permisos i llicències a que podeu optar. A vegades costa identificar correctament al Conveni quin son els nostres drets com a treballadors, i sovint aquest desconeixement ha provocat confusió i mals entesos respecte com gaudir d’aquests drets.

Agraïm la bona feina que han fet les companyes del Servei de RH recopilant tota aquesta informació i fent-la més entenedora i accessible a totes les persones treballadores de l’Ajuntament.dimecres, 11 de novembre del 2020

Compliment dels acords pactats en la primera mediació a la GAIP

Divendres 6 de novembre de 2020 es va publicar al web de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública la resolució relativa a la mediació que aquesta secció sindical va demanar per a resoldre les peticions d’informació que no havien estat ateses per la direcció de l’empresa. 

El passat dimarts 10 de novembre de 2020 el Director de Recursos Humans ens va adreçar un correu electrònic donant resposta a aquells acords. Aquí en teniu un resum

El proper dijous 12 de novembre de 2020 tenim concertada una nova sessió de mediació sobre les sol·licituds d’informació referents a la superació del període de prova en noves contractacions i els complements de Superior Categoria.