REGLAMENT INTERNReglament de funcionament intern de la secció sindical*
Títol 1. Definició i àmbit d’actuació.

1. La Secció Sindical de la Intersindical-CSC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està formada pels treballadors i treballadores, tant laborals com funcionaris, del propi Ajuntament i dels ens i organismes autònoms que es regeixin pel mateix conveni marc o pacte de condicions laborals.

2. Els membres de la secció sindical poden ser tan afiliats a la Intersindical-CSC com no afiliats. 

3. Els treballadors/es no afiliats seran membres en qualitat de simpatitzants, sempre i quan es registrin com a tals mitjançant formulari amb les seves dades personals facilitat per la pròpia secció sindical. (Annex 1).

4. No podran ser membres de la secció sindical els treballadors/es que estiguin afiliats a altres sindicats amb representació a l’Ajuntament.

5. La Secció s’organitza al voltant dels següents òrgans:

– L’Assemblea General de la Secció Sindical.
– El Secretariat Permanent de la Secció Sindical.
– El Secretari/a General.
– El Secretari/a d’Organització.
– Qualsevol altre responsable o secretariat que l’Assemblea General decideixi crear.


Títol 2. De l’Assemblea General de la Secció Sindical.

1. El màxim òrgan de decisió de la Secció és l’Assemblea General de Membres de la mateixa, que es convocarà com a mínim un cop l’any, i serà preceptiva la seva celebració per a la validació d’acords amb l’Ajuntament que passin a constituir o formar part del conveni col·lectiu o del pacte de condicions laborals. També és competència exclusiva de l’Assemblea l’elecció de càrrecs de gestió, l’aprovació de les candidatures a les eleccions sindicals, l’aprovació dels plans anuals d’activitat i l’aprovació dels balanços o pressupostos econòmics anuals.

2. L’Assemblea General ordinària de la Secció serà convocada pel Secretari/a General amb una antelació mínima de 20 dies remetent a cada membre de la secció l’Ordre del Dia, que serà elaborat pel Secretariat Permanent de la Secció, amb els aclariments i la documentació necessaris per a una millor preparació del debat.

3. Qualsevol dels membres de la secció pot proposar la inclusió de punts específics a l’ordre del dia de l’assemblea, sempre que ho faci amb anterioritat a la seva convocatòria. El Secretariat Permanent atendrà aquestes peticions assegurant en tot cas un redactat clar i coherent del conjunt de l’ordre del dia i establint l’ordre en que els punts seran debatuts.

4. Amb caràcter extraordinari es convocarà l’Assemblea pel propi Secretariat Permanent o a petició d’1/3 dels membres de la secció. En aquest cas, la convocatòria es realitzarà amb un mínim de 7 dies d’antelació.

5. En tots dos casos i a l’inici de l’Assemblea es nomenarà la Mesa corresponent, que fixarà l’horari de la sessió i aixecarà la corresponent acta de la mateixa.


Títol 3. Del Secretariat Permanent de la Secció Sindical.

1. L’òrgan gestor de la Secció Sindical que es convocarà com a mínim un cop al mes. Farà la gestió i control del funcionament de la secció sindical seguint els acords presos per l’Assemblea General. També aprovarà les línies d’acció en temes de negociació puntuals que sorgeixin entre Assemblees Generals.

2. Formaran part del Secretariat Permanent de la Secció Sindical, el Secretari General, el Secretari d’Organització, els delegats sindicals, els delegats LOLS i qualsevol membre de la secció sindical que ho hagi sol·licitat prèviament.

3. Anualment, el Secretariat Permanent de la Secció aprovarà el calendari de les reunions ordinàries que realitzarà (s’informarà d’aquest calendari a tots els membres de la secció sindical). Extraordinàriament, qualsevol membre del Secretariat Permanent podrà convocar una reunió extraordinària si ho considera oportú.

4. Amb una antelació mínima de 2 dies, el Secretari General remetrà l’Ordre del dia als membres del Secretariat Permanent. Qualsevol dels membres del Secretariat Permanent pot proposar la inclusió de punts específics a l’ordre del dia. En la mesura del possible es notificaran al Secretari General amb anterioritat per poder-los incorporar a l’ordre del dia.

5. Els membres de la secció sindical que no formen part del Secretariat Permanent podran proposar temes a tractar al Secretariat Permanent notificant-los al Secretari General.

6. A proposta d’algun membre del Secretariat Permanent o a petició d’algun membre de la Secció Sindical podran assistir a les reunions del Secretariat persones que no en formin part sempre i quan se’n justifiqui el motiu i ho aprovin ⅔ parts del Secretariat Permanent.


Títol 4. Dels drets i deures dels membres de la secció sindical

Deures dels membres de la secció sindical

Tots els membres de la secció sindical, afiliats i simpatitzants, tenen l’obligació de: 

1. Inscriure’s al cens de militants i simpatitzants de la Secció Sindical. 

2. Respectar i acatar aquest reglament, el codi ètic i les resolucions adoptades en les assemblees.

3. No dificultar, impedir o lesionar l’exercici dels drets d’altres membres d’aquesta secció sindical, i respectar els acords assemblearis.

4. No donar suport públic a d’altres candidatures que competeixin amb la nostra, ja sigui representant-les o formant part de les mateixes. 


Drets dels membres de la secció sindical

Tots els membres de la secció sindical, afiliats i simpatitzants, tenen dret a:

1. Participar en la presa de decisions de la secció sindical en Assemblea.

2. Participar en els grups de treball intern de la secció sindical.

3. Exercir l’acció sindical d’acord amb les resolucions assembleàries. 

4. Escollir lliurement els membres dels òrgans de direcció de la secció sindical en Assemblea.

5. A ser informats/ades de totes les iniciatives i gestions dutes a terme per la secció sindical.

S’estableixen a més, uns drets que només podran gaudir alguns membres de la secció sindical, en funció de la seva afiliació i/o centre de treball on estiguin assignats:

1. Els membres de la secció que formin part de la plantilla de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tindran dret a ser escollits/des com a representants sindicals.

2. Els membres afiliats/des a la Intersindical-CSC tenen dret a l'assessorament i/o defensa per aquesta organització sindical davant els diversos conflictes jurídics que es puguin plantejar, ja siguin de caràcter individual o col·lectiu, sense que hi pugui haver cap discriminació. Aquest servei es prestarà segons indica la normativa interna de la Intersindical-CSC.


Títol 5. Dels drets i deures dels delegats i delegades sindicals, i dels alliberats i alliberades.


1. Hauran de respectar el reglament de funcionament intern d’aquesta secció sindical.

2. Els càrrecs electes en concurrència electoral posaran a disposició de la secció sindical el seu crèdit horari, a fi de gestionar i optimitzar els recursos disponibles de forma eficient.

3. No utilitzaran la seva situació sindical en benefici propi.

4. No acceptaran de l’empresa cap requalificació professional per decret, en cas de fer-ho posaran el seu càrrec a disposició de la secció.

5. És obligatòria l’assistència i participació a les reunions, assemblees, i/o actes als que sigui convocat/ada, excepte per causa justificada degudament. 

6. No exercir abús de confiança en el desenvolupament de les funcions que li hagin estat encomanades, ni atribuir-se competències diferents a les que se li haguessin assignat.

7. Complir i fer complir els acords presos a l’Assemblea de delegats/ades, així com els acords presos pels òrgans interns de la secció sindical.

8. Han de tenir un tracte de respecte envers la resta de treballadors i treballadores municipals, i membres de la secció sindical.

9. Com a norma general, tant delegats/ades, alliberats/es i resta de càrrecs de la secció sindical, no podran excedir els quatre anys consecutius en el seu càrrec. En circumstàncies excepcionals, es podrà prorrogar prèvia consulta i aprovació a la assemblea interna de la secció sindical.


Títol 6. Dels Delegats LOLS.

1. Els delegats LOLS seran escollits per majoria simple en Assemblea de Membres de la secció sindical.

2. Hauran de respectar el reglament de funcionament intern d’aquesta secció sindical.

3. Tindran els mateixos drets i deures que els delegats i alliberats sindicals, recollits al Títol 5 d’aquest reglament. 

4. Les funcions i responsabilitats d’aquests delegats seran els que marca la legislació vigent, actualment l’article 10 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.


Títol 7. Incompatibilitats

1. Quan un membre de la secció sindical, delegats/ades, i alliberats/ades accepti ocupar, per elecció o designació, un càrrec polític o de confiança, un lloc directiu o una plaça de comandament, no podrà formar part del Secretariat Permanent de la Secció o dels seus grups de treball. En qualsevol cas, serà el Secretariat Permanent qui haurà d’emetre la resolució a cada cas concret.

2. En cap cas una persona que desenvolupi dues feines legalment incompatibles podrà ser membre de la secció sindical, delegat/da sindical o alliberat/da. 

3. L’afiliació a altres sindicats amb representació a l’Ajuntament serà motiu d’incompatibilitat per formar part com a membre d’aquesta secció sindical. 


Títol 8. Del Secretariat Permanent.

1. El Secretariat Permanent de la Secció és el màxim òrgan de gestió de la Secció. Coordina i desenvolupa el treball de la Secció amb l’objectiu que els acords i les decisions de l’Assemblea es duguin a terme amb eficàcia. Per aconseguir-ho, cadascun dels seus membres tindrà les responsabilitats individuals i específiques derivades dels càrrecs respectius i/o assignades pel Secretariat Permanent en ple.

2. El Secretariat Permanent de la Secció el formen el Secretari/a General, el Secretari/a d’Organització, els delegats/es de la Junta i del Comitès d’Empresa, els delegats/des LOLS, i aquelles membres de la secció que ho hagi sol·licitat prèviament i l’Assemblea General ho hagi aprovat.

3. El Secretariat Permanent es reunirà, com a mínim, un cop al mes. Anualment, el Secretariat Permanent aprovarà el calendari de les reunions ordinàries que realitzarà (s’informarà d’aquest calendari a tots els membres de la secció sindical). Extraordinàriament, qualsevol membre del Secretariat Permanent podrà convocar una reunió extraordinària si ho considera oportú.

4. Amb una antelació mínima de 2 dies, el Secretari General remetrà l’Ordre del dia als membres del Secretariat Permanent. Qualsevol dels membres del Secretariat Permanent pot proposar la inclusió de punts específics a l’ordre del dia. En la mesura del possible es notificaran al Secretari General amb anterioritat per poder-los incorporar a l’ordre del dia.

5. Els membres de la secció sindical que no formen part del Secretariat Permanent podran proposar temes a tractar al Secretariat Permanent notificant-los al Secretari General.

6. A proposta d’algun membre del Secretariat Permanent o a petició d’algun membre de la Secció Sindical podran assistir a les reunions del Secretariat persones que no en formin part sempre i quan se’n justifiqui el motiu i ho aprovin ⅔ parts del Secretariat Permanent.

7. Tots els membres del Secretariat Permanent hauran de rendir comptes de la seva gestió específica tant davant del conjunt del Secretariat Permanent com davant de l’Assemblea de Membres de la Secció.

8. El Secretariat Permanent en ple podrà acordar la creació d’àrees de responsabilitat i designar els seus responsables entre els membres de la Secció, aixecant acta per certificar-ho. En qualsevol cas, la responsabilitat sobre un àrea faculta per actuar de forma autònoma i conseqüent amb les línies d’actuació generals de la Secció i obliga a mantenir informats als membres del Secretariat Permanent dels passos i les iniciatives que s’hagin portat a terme.


Títol 9. Del Secretari/a General.

1. El Secretari/a General de la Secció ostenta la representació pública i legal de la Secció, tenint les facultats legals que corresponen a aquesta representació. Aquestes facultats seran exercides en assumptes d’interès per a la Secció sent responsable davant la mateixa de la seva gestió.

2. El Secretari/a General de la Secció podrà delegar la seva tasca de representació pública en primer lloc en el Secretari/a d’Organització, i en el seu defecte, en un dels membres del Secretariat Permanent.

3. És el responsable de prendre actes de les Assemblees Generals i de les reunions del Secretariat Permanent.


Títol 10. Del Secretari/a d’Organització.

1. El Secretari/a d’Organització s’ocupa de coordinar les tasques internes de la Secció i el Secretariat Permanent, desenvolupant especialment funcions de logística, administració i tresoreria. 

2. La Secretaria d’Organització porta implícita la Vicesecretaria General de la Secció.


Títol 11. Del Secretari/a d’Actes.

1. És el responsable de prendre actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Secció Sindical, això com de les reunions dels delegats que per la seva transcendència requereixin aixecar acta de les decisions que es prenen.


Títol 12. De la permanència en els càrrecs.

1. El Secretari/a General, el Secretari/a d’Organització, així com els responsables d’altres secretariats que es proposin crear a la Secció, seran escollits per l’Assemblea de la Secció Sindical per un període de 4 anys, romanent en funcions durant el període de renovació, no sent possible en cap cas la repetició en el càrrec durant més de dos períodes consecutius.

2. L’Assemblea de la Secció pot, de tota manera, revocar qualsevol dels càrrecs per majoria simple en el decurs de l’Assemblea Ordinària anual, quan així es demani i s’aprovi en el punt de l’informe de gestió i sempre que hi hagi un candidat alternatiu que compti amb un suport suficient.


Disposició final.

Aquest Reglament s’ha d’aprovar inicialment per majoria simple de l’Assemblea de Membres de la Secció sindical, com qualsevol modificació futura. Les propostes de modificació es presentaran sempre a través del Secretari General, el Secretari d’Organització o per acord de majoria simple del Secretariat Permanent. El text de les propostes de modificació s’haurà de fer arribar a qualsevol dels membres dels Secretariat Permanent, com a mínim una setmana abans de la data de l’Assemblea on es discuteixi la seva aprovació, per tal que es registri i es faci arribar a tots els membres convocats.


(*) Aquest Reglament va ser aprovat a l'Assemblea General de Membres de la Secció del 30-04-2019.