dimecres, 29 d’abril del 2020

1 de maig. Alcem-nos! República, Treball i Justícia Social


El 1r de Maig, com totes les diades, té la funció de fer-nos recordar fets històrics que per la seva significança han permès que la humanitat reivindiquem drets col·lectius i avancem en benestar per tothom. 

Enguany tenim la oportunitat de mirar-nos al mirall i copsar, davant una pandèmia sanitària, si donem respostes per a les majories socials o per a certes elits. Si les persones som la raó principal per creure en el futur del planeta o ho és el capital. 

Al nostre país hem après que només col·lectivament podem avançar en drets per a tothom. Ho vam començar a aprendre el 1714, ho vam viure amb la vaga de la Canadenca per les 8 hores i en vam ser testimonis directes l’1 d’octubre de 2017. 

Per això sabem que l’organització de la gent treballadora, la majoria de persones d’aquest país, és cabdal per fer front al repte de transformar una societat desigual en una República Catalana feminista i sostenible de drets socials. 

Podem veure, davant la crisi sanitària de la Covid-19, com la contradicció entre els interessos de les oligarquies del Regne d’Espanya i les classes treballadores dels Països Catalans s’evidencia amb més cruesa. Amb una gestió espanyolista en lloc de científica, economicista en lloc de social i centralitzadora en lloc de racional. 

Aquest criteri ha determinat les decisions de l’Estat espanyol en un context de precarietat social i laboral agreujat per les lesives reformes laborals, que ni el mateix govern ‘progressista’ ha estat capaç de derogar ni el model sindical de concertació ha pogut aturar. Un context, a més, que és conseqüència també de les externalitzacions i privatitzacions dels serveis públics, de les retallades del sistema de sanitat pública per part del govern autonòmic de Catalunya o de polítiques fiscals conservadores i extractives. 

Les decisions del govern espanyol han estat marcades pel blindat de privilegis de bancs i grans fortunes de l’IBEX35 -rescatades amb fons públics i principals responsables del frau fiscal- o el de la indústria militar -que s’endú 10.000 milions d’euros anuals per mitjà del Ministeri de Defensa-, en lloc d’establir polítiques públiques i possibles encaminades a garantir els 100% dels ingressos de treballadors i treballadores, tant assalariades com autònomes, o l’exempció de pagament d’hipoteques, lloguers, serveis bàsics o una renda bàsica garantida per tothom. 

Els damnats de la gestió d’aquesta crisi som les majories socials i especialment els sectors que ja arrosseguen una acumulat de precarietat i desigualtat, com les dones, el col·lectiu trans en totes les seves derivades, les persones migrades i els treballadors i treballadores invisibles o centenars de milers de persones autònomes producte de la desregulació del mercat laboral. No podem deixar de fer esment al conjunt de treballadors i treballadores de la sanitat, serveis socials o essencials per la seva dedicació i esforç, i que sovint han hagut de fer servir més la imaginació que no pas els escassos recursos públics. 

L’Estat espanyol ha fet palès, de nou, en aquesta crisi social la incapacitat de garantir els drets de les majories socials dels Països Catalans. Disposar d’un sistema públic de protecció social fort en la República Catalana esdevé vital si volem respondre als reptes globals que se’ns plantegen. Per fer-ho cal que esdevinguem útils i bastim aliances àmplies sent conscients que només lluitant avançarem. Perquè sí què és possible si ens organitzem als centres de treball -i arreu- fer avançar els nostres drets de manera col·lectiva. 

VISCA LA TERRA. 
VISCA LA CLASSE TREBALLADORA.

dissabte, 18 d’abril del 2020

COVID-19, Reptes i oportunitats en el nostre entorn laboral

En poques setmanes, un virus ha capgirat les nostres vides i ha sacsejat la nostra manera de treballar. Aquesta crisis ha accelerat la implementació a noves formes d’organitzar-nos i de reunir-nos. En un temps rècord ens hem adaptat al teletreball, fem reunions telemàtiques, han sorgit nous grups de treballs transversals... vaja que ens hem repensat i hem posat en marxa coses que, des de fa temps semblaven aturades com per exemple, la formació.


En les setmanes vinents caldrà continuar repensant-nos, adaptant-nos i superar reptes a diferents nivells. Davant d’aquesta situació, els membres la secció sindical a l’Ajuntament volem aprofitar l’oportunitat que aquesta crisis ens porta per donar suport a canvis organitzatius i aprofitar tot el que hem après en tants pocs dies. Apostem per:

- Consolidar el teletreball sempre i quan vingui acompanyat dels recursos, la formació, les eines i els protocols de funcionament necessaris per la seva òptima realització. Entenem també que aquesta forma de treball afavoreix la conciliació familiar i laboral de moltes persones

- Establir, sempre que sigui possible, noves maneres de relacionar-nos amb la ciutadania, altres institucions i organismes, sense perdre de vista el tracte personal i humà: atenció telefònica, cita prèvia, reunions telemàtiques...

- Reorganitzar l’espai d’atenció a la ciutadania. Per seguretat (laboral externa i ara també sanitària) crear punts d’atenció fora dels despatxos i espais interns de feina.(veure articles del 31 d’octubre i del 2 de desembre al blog de la Intersindical)

- Vetllar perquè la bretxa digital no sigui un impediment per a totes aquelles persones que no tenen ni coneixen el funcionament d’internet per accedir als serveis que ofereix l’ajuntament.

- Buscar fórmules de seguretat i conciliació per a totes les persones de la plantilla de l’ajuntament que desenvolupen una feina presencial

- Mantenir i/o crear nous grups de treball transversal agilitzant i afavorint les seves tasques amb les eines telemàtiques i de treball col·laboratiu

- Posar en valor el treball professional dels serveis de l’Ajuntament que han facilitat la continuïtat laboral de la resta de plantilla així com l’atenció social duta vers la ciutadania en aquests moments de màxima necessitat. Som un equip.

- Treballar sindicalment de manera amable, respectuosa i exigent en aquesta nova etapa.

Creiem que amb la implicació i la responsabilitat de totes les persones que treballem a l’ajuntament podrem canviar maneres de fer que ens haurien de portar a millorar la qualitat de les relacions laborals, fent-les més efectives, dinàmiques, participatives i millorar també les relacions amb la ciutadania.

Molta salut per a tothom. Cuidem-nosdilluns, 6 d’abril del 2020

Noves deduccions a la declaració de la renda


Les principals novetats que incorpora en relació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) són les següents:

1. Deducció per maternitat a l’IRPF. A partir de l’1 de gener de 2018 es preveu una deducció per maternitat de 1.000 € addicionals quan s’estigui pagant un centre infantil autoritzat per fills menors de 3 anys.

Els requisits per a poder gaudir d’aquesta deducció són:

– Que les llars d’infants i els centres d’educació infantil siguin centres autoritzats.

– Que la inscripció i matrícula incloguin l’assistència en horari general i ampliat i l’alimentació, per mesos complets.

– Que el pagament no tingui la consideració de rendiments de treball exempts.

Aquest increment es calcularà tenint en compte el nombre de mesos en els que es compleixin simultàniament els requisits exigits per a la deducció de la maternitat.

En l’exercici en que el fill o filla compleixi els tres anys, també s’aplicarà la deducció tot i que el nen ja sigui més gran als tres anys fins a un mes abans de començar el segon cicle d’educació infantil.

2. Deduccions per família nombrosa. A partir del 5 de juliol de 2018 s’incrementa l’import de la deducció fins a 600 € anuals per a cadascun dels fills que formin part de família nombrosa que excedeixi del número mínim de fills exigit per a que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa. 
S’aplica aquesta deducció en els següents casos: 

– Per ser ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part de família nombrosa.
– Per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals es tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200€ anuals.

3. Deduccions persones amb discapacitat a càrrec. A partir del 5 de juliol de 2018 s’inclou una nova deducció pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat sempre que les seves rendes anuals no siguin superiors a 8.000 € (excloent aquelles rendes que estiguin exemptes) ni tingui dret a d’altres deduccions previstes per la llei.

4. Reducció per obtenció de rendiments del treball. A partir del 5 de juliol de 2018 s’augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball i també s’augmentarà la quantia per sota de la qual s’aplicarà aquesta reducció.

La reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiments del treball inferiors a 16.825 € sempre que no tinguin rendes (excloent-ne les exemptes) diferents a les del treball superior a 6.500 €.

Les noves quanties de la reducció són les següents:
– Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 €: 5.565 euros anuals.
– Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 €: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

5. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. A partir de l’1 de gener de 2018, els contribuents podran deduir el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions a empreses de nova o recent creació, amb un topall de base de deducció de 60.000 euros anuals.

6. Obligació de declarar. Als supòsits ja previstos amb anterioritat, s’afegeixen dos nous supòsits:
– No hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor, subvenció per adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i de guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.
– No hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents de rendiments íntegres del treball amb el límit de 14.000 € quan aquests rendiments procedeixin de més d’un pagador, o quan es rebin pensions compensatòries del cònjuge o determinades anualitats per aliments, o quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

AQUEST ÉS UN RESUM DE LES MESURES. Cal mirar exactament en quina situació ens trobem, ja que hi pot haver excepcions a la norma general. Si dubteu en com s’apliquen aquestes noves deduccions al vostre cas particular consulteu-nos-ho i us ajudarem.


Dedueix-te la quota d'afiliació sindical en la declaració de renda

La quota d’afiliació sindical a la Intersindical-CSC per a treballadors/es de l'administració pública és de 23 euros trimestrals.


La quota sindical és una despesa que pots deduir quan realitzis la teva declaració anual de la renda, tal i com ens ho marca la llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.

Aquest import no apareix a l’esborrany d’Hisenda en compliment de la Llei de protecció de dades. Tot i això, pots deduir les quantitats que has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació al sindicat. Els justificants són els mateixos rebuts bancaris. 

Recorda que no et cal un certificat, però en el cas que el necessitis, el pots sol·licitar a serveis@intersindical-csc.cat 

La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” [casella 014] de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.


divendres, 3 d’abril del 2020

Curs de preparació d'oposicions Auxiliar Administratiu Ajuntament de VilanovaAprofitant l'oferta formativa de la Intersindical-CSC, la nostra secció sindical ha demanat una formació online específica per a la preparació de les oposicions d'auxiliars administratius del nostre ajuntament, adaptat al temari de la convocatòria de places, ja que properament es convocaran 11 places d'oferta pública.
El curs de preparació d’oposicions auxiliar administratiu inclou: 
  • Temari: Adaptat a les bases específiques de les convocatòries del concurs-oposició lliure de places d’auxiliar administratiu/va, escala d’administració general, subescala auxiliar, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 20 temes.
  • Nombre d’hores: 36 hores (10 setmanes)
  • Característiques del curs:
    • Materials teòrics inclosos
    • Fòrums de consultes
    • Preparació del test i indicacions per desenvolupar la prova de coneixements específics (segon i tercer exercici)

Preu/alumne: 190 euros/llicència
Nombre d’alumnes: Es requerix un número mínim 10 alumnes per ofertar el curs.

Incripcions: Poseu-vos en contacte la secció al correu: intersindical-csc@vilanova.cat indicant les dades bàsiques per poder gestionar la incorporació a la plataforma virtual
d’aprenentatge (noms i cognoms i correu electrònic de contacte).


L'oferta formativa de la Intersindical-CSC es caracteritza per ser:

- Virtual i accessible des de diversos dispositius

- El nostre equip de formadors i formadores són personal públic de diverses administracions que coneixen les matèries des d’una vessant docent, però també des d’una vessant pràctica i aplicada a la realitat de l’administració pública. Tot el nostre equip de formadors, també, són professorat associat de diverses universitats catalanes.

-Tutorització i acompanyament, tant rellevant són els continguts com poder comptar amb un suport que acompanyi en el procés d’aprenentatge.

Recursos elaborats pel propi equip de formadors, accessibles i descarregables lliurement.

- Metodologia i recursos dissenyats pel nostre equip pedagògic professional amb experiència en diversos centres de formació.

- Experiència, més de 10 anys de formació presencial i virtual ens acompanyen, amb més de 2000 alumnes, empleats públics de diverses administracions públiques catalanes. Tota la nostra oferta està pensada per empleats públic i per a empleats públics, centrant-nos en aportar valor públic a la ciutadania.Si esteu pensant en presentar-vos a la propera convocatòria d'auxiliars administratius, aquest és el vostre curs!
dijous, 2 d’abril del 2020

SOBRE ELS CURSOS DE FORMACIÓ

El passat 19 de març RRHH va informar als sindicats oferiria formació online als treballadors municipals a través de la Diputació de Barcelona, la FMC i dues empreses externes. UGT va oferir també els seus serveis de formació i el Cap de RRHH va obrir aquesta possibilitat a totes les forces sindicals.Des de l’equip de formació de Intersindical-CSC ens han ofert una sèrie de cursos online:
• Curs de preparació d’oposicions auxiliar administratiu adaptat al temari de les bases de la convocatòria d'Auxiliars Administratius/ves de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
• Línies bàsiques en transparència i accés a la informació pública
• Línies bàsiques de la protecció de dades personals a les administracions públiques
• Entorns personals d'aprenentatge per a l'actualització professional permanent
• Cerca d’informació a internet i fake news
• Orientacions bàsiques en matèria de prevenció de riscos laborals

Quan vam presentar aquesta proposta, algunes forces sindicals van expressar el seu rebuig a que el futur Pla de Formació inclogués aquests cursos.

Malauradament, sense l’acord dels altres sindicats, no es podrà incloure aquesta formació al Pla de Formació Municipal.

Es per això que la oferim a tots els treballadors municipals per, si es del vostres interès, la pugueu contractar personalment en les mateixes condicions que s’oferia a l’Ajuntament.

Podeu consultar els continguts de cada curs al document PDF adjunt.


dimecres, 1 d’abril del 2020

Sobre el permís retribuït

El dimarts 31 de març, l’Alcaldessa va signar un nou Decret de reconeixement de permís retribuït, serveis municipals essencials, teletreball i mesures durant la declaració d’estat d’alarma derivada del covid-19.

L’esborrany del redactat del Decret es va enviar als sindicats al migdia, juntament amb un missatge del Cap de RRHH on se’ns deia que el permís retribuït és NO recuperable, ja que es considera que el confinament a casa és un deure inexcusable.

Un cop estudiat el Decret, tenim seriosos dubtes sobre que el seu contingut estableixi que el permís retribuït sigui NO recuperable. Tanmateix, creiem que l’obligació de negociar les conseqüències de l’actual situació ens permetran defensar la nostre posició:
El permís retribuït recuperable, previst al Reial Decret Llei 10/2020, no és d’aplicació al personal de les Administracions Públiques, i per tant el temps de confinament dels treballadors, sigui quina sigui la seva situació, NO és recuperable.