dilluns, 6 d’abril del 2020

Noves deduccions a la declaració de la renda


Les principals novetats que incorpora en relació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) són les següents:

1. Deducció per maternitat a l’IRPF. A partir de l’1 de gener de 2018 es preveu una deducció per maternitat de 1.000 € addicionals quan s’estigui pagant un centre infantil autoritzat per fills menors de 3 anys.

Els requisits per a poder gaudir d’aquesta deducció són:

– Que les llars d’infants i els centres d’educació infantil siguin centres autoritzats.

– Que la inscripció i matrícula incloguin l’assistència en horari general i ampliat i l’alimentació, per mesos complets.

– Que el pagament no tingui la consideració de rendiments de treball exempts.

Aquest increment es calcularà tenint en compte el nombre de mesos en els que es compleixin simultàniament els requisits exigits per a la deducció de la maternitat.

En l’exercici en que el fill o filla compleixi els tres anys, també s’aplicarà la deducció tot i que el nen ja sigui més gran als tres anys fins a un mes abans de començar el segon cicle d’educació infantil.

2. Deduccions per família nombrosa. A partir del 5 de juliol de 2018 s’incrementa l’import de la deducció fins a 600 € anuals per a cadascun dels fills que formin part de família nombrosa que excedeixi del número mínim de fills exigit per a que aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa. 
S’aplica aquesta deducció en els següents casos: 

– Per ser ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part de família nombrosa.
– Per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals es tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200€ anuals.

3. Deduccions persones amb discapacitat a càrrec. A partir del 5 de juliol de 2018 s’inclou una nova deducció pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat sempre que les seves rendes anuals no siguin superiors a 8.000 € (excloent aquelles rendes que estiguin exemptes) ni tingui dret a d’altres deduccions previstes per la llei.

4. Reducció per obtenció de rendiments del treball. A partir del 5 de juliol de 2018 s’augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball i també s’augmentarà la quantia per sota de la qual s’aplicarà aquesta reducció.

La reducció s’aplicarà als contribuents amb rendiments del treball inferiors a 16.825 € sempre que no tinguin rendes (excloent-ne les exemptes) diferents a les del treball superior a 6.500 €.

Les noves quanties de la reducció són les següents:
– Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 €: 5.565 euros anuals.
– Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 €: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

5. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. A partir de l’1 de gener de 2018, els contribuents podran deduir el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions a empreses de nova o recent creació, amb un topall de base de deducció de 60.000 euros anuals.

6. Obligació de declarar. Als supòsits ja previstos amb anterioritat, s’afegeixen dos nous supòsits:
– No hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor, subvenció per adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat i de guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.
– No hauran de declarar els contribuents que obtinguin rendes procedents de rendiments íntegres del treball amb el límit de 14.000 € quan aquests rendiments procedeixin de més d’un pagador, o quan es rebin pensions compensatòries del cònjuge o determinades anualitats per aliments, o quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

AQUEST ÉS UN RESUM DE LES MESURES. Cal mirar exactament en quina situació ens trobem, ja que hi pot haver excepcions a la norma general. Si dubteu en com s’apliquen aquestes noves deduccions al vostre cas particular consulteu-nos-ho i us ajudarem.