dimecres, 26 de febrer del 2020

La Intersindical-CSC al costat de la llibertat d'expressió

Avui diversos membres de la secció local hem acompanyat la regidora Blanca Albà a la citació als jutjats de Vilanova.
Vist que el Govern no ha anul·lat els actes programats per avui als quals estàvem convocats, com ara la Comissió de Bases, hem demanat posposar-la. Al no aconseguir el consens necessari ens hem retirat de la reunió.

Com sempre, pels drets i les llibertats!
dimarts, 25 de febrer del 2020

Per la llibertat d'expressió!

La Regidora i Primera Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltú, Blanca Albà, ha estat citada a declarar en qualitat d'investigada arran d'una denúncia de Ciudadanos per un tuit on demanava omplir les urnes de vots independentistes.
La secció local de la Intersindical- CSC sempre estarà al costat de la llibertat d'expressió i d'aquelles que pateixen la repressió.
Per això, avui a les 12:30 l'acompanyarem als Jutjats de Vilanova.


Acompanyem-la!


dijous, 20 de febrer del 2020

POSICIONAMENT DE LA INTERSINDICAL-CSC DAVANT L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2020


La secció sindical de la Intersindical-CSC va presentar un seguit de reclamacions  a l’aprovació inicial del Pressupost 2020 perquè, al nostre entendre, incomplia el Conveni i Pactes i diversos acords signats entre l’empresa i la representació sindical al llarg dels anys.

 El Ple d’avui dilluns, 17 de febrer, ha acordat desestimar-les pràcticament totes. Davant d’aquest fet, la nostra secció sindical vol fer les consideracions següents:

 
1.  Valorem positivament que es destini 100.000 euros a Formació (tal com estableix el Conveni i els Pactes vigents) i demanem ja, des d’ara, la constitució d’una comissió que elabori el Pla de Formació. Al nostre entendre, aquesta comissió hauria d’estar formada per RH i els caps de servei i hauria d’elaborar una proposta per ser negociada amb la representació sindical abans del mes de maig d’enguany.

2.  Pel que fa a la consignació de 120.000 euros destinada al Pla de Pensions, cal recordar, per una banda, que només els treballadors i treballadores anteriors al 2010 hi són inclosos, per tant exclou a una gran part de la plantilla municipal. Per altra banda, cal recordar que el Conveni i Pactes estableix un 0,5% del capítol I per al Pla de Pensions, que són 160.000 euros. Així mateix volem manifestar que és l’administració i no els plans de pensions privats qui ha de garantir unes pensions dignes.

3.  Lamentem que l’empresa es refugiï en lleis estatals per incomplir els acords a què va arribar amb la representació dels treballadors i treballadores, com és el cas de no assumir el deute històric pel que fa al Fons Social o bé als fons addicionals per recuperar el poder adquisitiu perdut per les retallades dels anys anteriors. 

4.  Lamentem que la majoria de reclamacions que hem presentat es desestimin apel·lant al dret d’accés a la informació pública regulat per  la Llei 19/2014 de Transparència i bon govern. Cal recordar que hem hagut de denunciar l’ajuntament davant la Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública per l’incompliment reiterat d’aquest dret d’accés. Demanem que algú es faci responsable d’aquests incompliments i que s’atenguin les demandes d’accés a la informació que farem conseqüentment amb les desestimacions de les nostres reclamacions. 

5.  Tot i valorar positivament el Protocol per a la prevenció i actuació en cas de violència laboral externa en els llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que s’ha aprovat en el Ple d’avui, hem de lamentar la manca de concreció pressupostària de les mesures per millorar la seguretat dels treballadors i treballadores municipals. Una manca de seguretat que va motivar l’aprovació d’una moció en aquest Ple i accions de protesta setmanals.

 6. Finalment dir que , en tot allò que no s’ha resolt favorablement a les nostres al·legacions, estem en disposició i amb voluntat de negociar i arribar a acords, en el marc del Conveni i Pactes i dels acords signats entre l’empresa i la representació sindical. Aquest posicionament, doncs, no tanca cap possibilitat ni impedeix que, en els propers mesos, puguem tractar els temes no resolts i que, per tant, queden oberts i seguirem estudiant.


Restem a la disposició de totes i tots vosaltres per si us cal algun aclariment o voleu fer-nos aportacions sobre aquest i altres temes que ens afecten a totes com a personal al servei de l’ajuntament.


divendres, 14 de febrer del 2020

Pressupost municipal 2020


Un cop examinats els Pressupostos Municipals pel 2020 hem detectat diversos incompliments d'acords signats i de l’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i del CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ vigents, concretat en els punts següents:

Fons social: - Demanem quin import s’ha executat els anys 2018 i 2019 amb la previsió de tancament.
- Demanem que es reconegui el deute dels anys anteriors i un acord per regularitzar aquest deute al llarg d’aquest mandat.
- Demanem una Mesa de Negociació per establir, si s’escau, nous barems d’aplicació.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes.

Sous i salaris:- Davant la informació presentada (taula retributiva, plantilla i oferta pública), considerem que aquesta és insuficient per poder fer-ne una valoració.
- Demanem saber de cada departament les categories i sous de cada lloc de treball
- Demanem el desglossament del concepte “complements i plusos variables” (1.362.216,65€)
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes.

Treballs extraordinaris: 427.500,00€.
- Demanem el desglossament de la previsió de les hores extraordinàries per arribar a aquesta quantitat.
- Demanem el total d’hores extraordinàries des d’abril a data d’avui.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Increments de sou: 2,5% per al 2020 i el 0,25% de regularització LGPE 2019
- Demanem aclariment dels imports de la massa salarial que han servit per fer els càlculs d’aquests imports.

Regularització del 0,25% LGPE
- Demanem que s’apliqui amb efectes retroactius perquè correspon a l’any 2019.
- Demanem que s’apliqui el 0,30% al 2020, tal com estableix la mateixa LGPE
- Demanem que es negociï la forma d’aplicació per a que quedi consolidat en el sou.

Processos d’internalització: 180.000 euros
- Demanem informació dels serveis que es preveuen internalitzar amb aquests imports, i un desglossament d’aquesta previsió.
- El pressupost aprovat no informa dels serveis que preveu internalitzar.

Formació: 30.000 euros
- L’Ajuntament està obligat per conveni a pressupostar anualment 100.000 euros per aquest concepte, i a realitzar un Pla de Formació propi.
- Exigim al Govern que inverteixi en formació els diners que tenim pactats per conveni (100.000 euros anuals).
- Demanem el desglossament dels diners executats del pressupost actual ja que hi ha departaments que han pagat cursos de formació de les seves pròpies partides.
- Entenem que el pla formatiu de la Diputació podria servir per complementar necessitats bàsiques però, en cap cas, pot ser l’únic recurs formatiu del que depengui un ajuntament com el nostre.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Valoració llocs de treball: 60.500€
- Demanem participar en el procés de valoració de llocs de treball. No volem només informació, sinó participar activament.
- Demanem l’auditoria salarial prèvia al procés.
- Demanem acordar prèviament quina és l’estructura fixa i necessària de l’Ajuntament.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Programa informàtic Recursos Humans: 50.000€
- Demanem que no passi com altres anys, en què havent-hi la partida pressupostària, no s’ha executat. El programa és imprescindible per a la bona gestió del servei i urgeix la seva implantació.

Millores per a la seguretat dels llocs de treball: sense pressupostar
- Demanem quina és la previsió per fer front a les millores en la seguretat dels llocs de treball que ens han informat que es farien si no hi ha cap partida a la proposta presentada.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes
A la vista d'aquests incompliments hem demanat que s'esmeni el pressupost i que es compleixin els acords signats en les diferents Meses de Negociació així com l'Acord Regulador de les condicions de Treball dels Funcionaris de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Conveni col·lectiu de Treball del Personal Laboral.