dijous, 30 de juliol del 2020

Transparència!

El 3 de març es publicava al Blog de RSC un escrit que explica què representa la Llei 19/2014 sobre la transparència i el Govern obert (LTAIPBG)

A la part de l’article que parla del compliment de la Llei al nostre Ajuntament, veiem que l’any 2019 va finalitzat amb 11 sol·licituds d’informació sense respondre.

Des del mes de novembre de 2018, com a delegades sindicals i exercint el nostre dret a tenir accés a informació que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca sindical, hem entrat 28 sol·licituds d’informació (hores extres pagades, criteris sobre aplicacions de plusos per treballs de superior categoria, borses de treball, alliberats sindicals i cost d’aquests per a l’ajuntament, catàleg de llocs de treball, etc, etc, etc.). De fet, gran part de la informació que sol·licitem és la que hauria d’estar publicada a la web municipal segons mana la Llei de transparència.

Cansades de demanar aquesta informació (en les Meses Generals de Negociació, per correu electrònic i instància a RH, via Junta de Personal Funcionari i Comitè d’Empresa) i veient que la gran majoria de peticions no rebien resposta, vam decidir exercir el Dret d’accés a la informació pública. Doncs ni així! De les 13 peticions que hem fet per aquesta via, només hem rebut resposta a 2. Finalment hem acabat presentant una reclamació contra l’Ajuntament a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Ho hem fet mitjançant el procediment de mediació previst per l’article 42 LTAIPBG amb la intenció d’arribar a un acord i compromisos amb l’Ajuntament. Després de diversos ajornaments per causa de la situació de pandèmia es va acordar una data per a la mediació en una reunió telemàtica.

El passat 15 de juliol des del GAIP ens van notificar la impossibilitat de realitzar la mediació, ja que l'Ajuntament no ha atès els requeriments que reiteradament se li han fet, ni ha acceptat la data de mediació proposada.

Ara doncs sols queda esperar la resolució del Ple de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. Sigui quin sigui el contingut d'aquesta resolució, s'haurà deixat perdre l’oportunitat de resoldre aquest assumpte a través de la mediació i la solució negociada.

Esperem veure com el govern de la nostra ciutat exerceix la transparència que, com diu en la web institucional, és un dels eixos fonamentals de l'acció política municipal.
 


divendres, 17 de juliol del 2020

Visita a la Nau de la USM

El passat dilluns 6 de juliol de 2020 vam fer visita a la nau de la USM.

El delegat de prevenció de la secció va fer un informe on s’exposen les millores que s’hi han fet i les mancances que encara queden per resoldre.

Demanarem que aquests problemes es revisin i s’hi posi solució.
dimecres, 8 de juliol del 2020

Canvis en la valoració dels mèrits

Valoració de mèrits per experiència professional a les Bases de les Ofertes de Llocs de Treball


La nostra secció sindical va demanar a la Comissió de Bases que la puntuació dels mèrits per experiència professional al propi Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, comptessin més que els mèrits per haver treballat en altres ajuntaments o administracions. El redactat que vam proposar, va ser el següent: 

Experiència professional: fins a un màxim de X punts segons els criteris següents: 

· Haver prestat serveis en aquest Ajuntament, a raó de 0,2 punts per mes de servei. 

· Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques o en el sector privat, a raó de 0,05 punts per mes de servei. 

Aquesta proposta va ser acceptada per totes les parts (retirant la referència al sector privat). Tant la Direcció de l’Empresa com els representants dels treballadors, van acordar que era beneficiós per a l’estabilitat laboral que el personal interí o aquells que han cobert baixes d’altres companys, i coneixen la casa i el seu funcionament, disposessin d’aquest petit avantatge respecte a aspirants amb experiència en altres administracions. 

La nostra proposta venia recolzada per la Sentència de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem 1.001/2019, de 5 de juliol de 2019 (STS 2361/2019 – Recurs Ordinari 173/2018), i la interpretació que ens feia el CEMICAL, òrgan de resolució de conflictes reconegut al nostre conveni col·lectiu. 

El passat 26 de maig de 2020, se’ns van proposar, entre d’altres, dues Bases per a places de Tècnic/a Superior d’Administració General (TAG). En elles, la valoració de mèrits era la següent: 

    Experiència Professional: 

    • Per serveis prestats en llocs de treball relacionats amb el lloc de treball a desenvolupar amb un                màxim de 4 punts: 

        a) Dins del sector públic exercint llocs de treball de TAG, a raó de 0,50 punts per cada 6 mesos.             No es puntuaran les fraccions inferiors a 6 mesos. 

        b) Dins del sector privat d’exercici d’advocat 0,50 punts per cada any. No es puntuaran les                     fraccions inferiors a 1 any. 

Les explicacions que ens van donar des de RRHH sobre el perquè d’aquest criteri tant diferenciat del que s’havia acordat en Comissió va ser que: Les dues bases de TAG es van fer seguint fil per randa les instruccions del Secretari i així ho va disposar. 

Dimecres passat, 1 de juliol de 2020, es va reunir novament la Comissió de Bases, i allà se’ns va indicar que segons informe del Secretari no era necessari l’acord dels representants dels treballadors per aprovar les bases especifiques de cada plaça, i que per tant el desacord en la valoració de mèrits dels TAG es resolia aplicant unilateralment el criteri del Secretari

També, en referència als criteris de puntuació aprovats en Comissió, resolia que la Sentencia STS 2361/2019 no era d’aplicació en aquest cas, i que la puntuació de mèrits no podia diferenciar entre l’experiència professional al nostre Ajuntament respecte altres administracions locals. 

Tan Intersindical-CSC com UGT van demanar els informes jurídics en que se sostenen aquestes decisions. Més enllà de les possibles accions legals que es puguin emprendre, creiem per sobre de tot en l’estabilitat laboral de la plantilla de treballadors, i que les situacions d’interinatge o encadenament de substitucions s’han de resoldre afavorint els propis companys i companyes en allò que s’ha reconegut per sentència en el cas d’altres administracions. 

La imposició unilateral del criteri del Secretari menysté totalment la capacitat negociadora dels representants dels treballadors i és contrària a la dinàmica de la nostra secció d’intentar arribar a acords amb la Direcció de l’Empresa. Lamentem profundament aquesta situació i, en funció del dictamen dels nostres serveis jurídics, procurarem revertir-la per tornar a la via que considerem més raonable, justa i efectiva, que és la de la negociació.