dimarts, 29 de setembre del 2020

Notificacions GAIP

Durant el dia d’ahir alguns de vosaltres vau rebre un correu electrònic adreçant-vos una notificació del GAIP (Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública), i en alguns casos un correu del mateix òrgan demanant-vos el vostre DNI.

Si heu estat destinataris d’aquests correus us demanem que llegiu aquest missatge per tal d’aclarir els dubtes que us hagi pogut generar.

La voluntat d’aquesta secció és conèixer el procediment, els criteris, el llistat de persones a qui s’ha requalificat i als que se’ls ha denegat aquesta requalificació, per tal de poder comprovar possibles greuges comparatius.

Es per això que des del març de 2019 hem reiterat les peticions a RH per tal de conèixer la metodologia i els criteris per a atorgar o no el plus per realitzar tasques de superior categoria, sol·licitant accés als informes que s’han realitzat per atorgar o denegar aquests plusos.

Després de molts mesos sense obtenir resposta*, el dia 20 de gener de 2020 es va presentar una Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). En aquella petició, i d’acord amb el tarannà d’aquesta secció sindical, sol·licitàvem que la resolució del conflicte es fes mitjançant un procediment de mediació.

Malauradament, el confinament causat per la COVID-19 no va permetre fer aquesta mediació de forma presencial durant la segona quinzena de març, tal com estava previst.

Durant els mesos d’abril i maig de 2020 el GAIP va reclamar reiteradament al Servei de RH del nostre ajuntament una relació de les persones objecte d’aquests expedients, ja que com a tercers afectats tenen dret a presentar al·legacions i assistir al procés de mediació. Per les informacions que tenim l’Ajuntament no va atendre les peticions del GAIP.

El passat 15 de setembre, durant la mediació d’unes altres reclamacions, el Mediador del GAIP va recriminar al representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la manca de col·laboració en lliurar les dades de les terceres persones afectades pels expedients de reconeixement de superior categoria, emplaçant a aportar les dades de forma immediata.

Durant el dia d’ahir, ens vam posar en contacte amb el GAIP per tal d’obtenir informació de les notificacions que s’estaven fent, ja que en alguns casos eren errònies i en d’altres es demanava al treballador que aportes ell les seves dades personals per a poder-lo notificar.

La resposta del GAIP fou que l’Ajuntament els havia passat un llistat ple de dades inconnexes, amb números de DNI repetits i errors en les adreces de correu electrònic, i que davant la manca de resposta per part de l’Administració van optar per fer les notificacions amb les dades de que disposaven i demanar als propis afectats les que els mancaven per a fer la notificació.

En tot cas, volem que quedi clar que la Secció Sindical Intersindical-CSC de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no coneix les dades dels treballadors a qui els hagin reconegut “superior categoria o de pagament de plusos pel mateix concepte”, ja que RH mai ens ha respost a aquesta demanda.*A principis de març de 2019 vam sol·licitar al servei de RH mitjançant correu electrònic quins criteris se seguien per a concedir plusos de superior categoria. El dia 15 de març de 2019, durant una sessió de la Mesa General de Negociació Intersindical-CSC va manifestar el seu interès per conèixer la metodologia i els criteris per a atorgar o no el plus per realitzar tasques de superior categoria, sol·licitant accés als informes que s’han realitzat per atorgar aquests plusos.

Durant els mesos de maig i juny de 2019 es van realitzar diverses trucades al servei de RH reiterant la mateixa petició.
El dia 10 de juny de 2019 vam tornar a formular la mateixa petició al Servei de RH, mitjançant correu electrònic, reiterant-la el 9 de juliol de 2019.

Finalment, el dia 16 de juliol de 2019, el Director de RH va respondre a aquest darrer correu, explicant que en dues setmanes ja haurien preparat la informació perquè la poguéssim consultar.

A mitjans d’agost de 2019, davant el nou incompliment del termini expressat pel mateix Director de RH vam presentar per escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament la petició per a consultar els expedients que han servit per atorgar plusos de superior categoria de l’any 2019, així com els que han servit per desestimar aquest plus.

Davant de la manca de resposta per part de la Direcció d’Empresa respecte les reiterades peticions d’informació el dia 14 de novembre de 2019, es va cursar la petició fent una Sol·licitud d’accés a la informació pública.

diumenge, 27 de setembre del 2020

1 d’Octubre

El proper dijous 1 d’octubre de 2020 és un dels dies festius fixats al calendari laboral de l’ajuntament, ja que la MGN va aprovar per unanimitat la proposta de la Intersindical-CSC de fixar l’1 d’octubre del 2020 com un dels dies d’excés de còmput. 

Com a sindicat republicà i de classe reivindiquem el mandat sorgit del Referèndum d’Autodeterminació del primer d’octubre i denunciem la brutal repressió exercida per l’Estat espanyol, vulnerant drets fonamentals civils, polítics, d’expressió o de pensament. 

La Intersindical-CSC no volem limitar-nos a canviar banderes i per això reclamem la República Catalana com una eina per millorar les condicions laborals i socials, com un salt endavant en justícia, igualtat i benestar per a les classes populars.
divendres, 25 de setembre del 2020

RE-INCORPORACIÓ PRESENCIAL PER TORNS

Aquesta setmana hem rebut amb sorpresa un correu electrònic del Director de RH on se’ns informa que:

...un cop superades les primeres setmanes de setembre, i tenint en compte la necessitat d’iniciar el camí per a una tornada a la normalitat, com a mirall d'allò què ja està fent la resta de la societat catalana, hem decidit començar amb una reincorporació al treball presencial...

En cap cas creiem que s’hagi superar la crisi sanitària de la COVID-19, les noticies que ens arriben de les autoritats sanitàries són que estem a prop d’una segona onada de contagis, i les dades epidemiològiques actuals no preveuen una millora de la situació a curt termini.

Mostra d’això és el correu que la Cap Técnica de Prevenció, indicant que cal mantenir, i fins i tot incrementar, les mesures de seguretat i protecció, tant per protegir els treballadors especialment sensibles, com per a l’ús dels espais comuns dels edificis i instal·lacions municipals.

Si ens remuntem a les primeres instruccions que es van donar a l’inici d’aquesta crisi, veurem de seguida que les solucions generalitzades i uniformes, com la que ara ens planteja RH, no han funcionat en el passat ni serviran en aquest moment.

Davant d’aquesta dicotomia entre productivitat i seguretat, sempre prioritzarem la seguretat dels treballadors, és per això que des d'aquesta secció sindical exposem el següent:

Cal entendre la singularitat de cada Servei i Regidoria, donant la responsabilitat als Cap de Servei per organitzar els seus treballadors d’acord amb les condicions dels llocs de treball i les necessitats de conciliació, establint un seguiment del teletreball tal i com es fa en el treball presencial.

Cal prioritzar el teletreball i l’atenció telemàtica, però dotant amb les eines i mitjans tècnics els companys que teletreballen des de casa, així com a les oficines i sales de reunions dels edificis municipals, oferint solucions tecnològiques i de Protecció de Riscos Laborals, per tal de garantir una bona atenció a la ciutadania.

 És per tot això que demanem una reunió URGENT del Comitè de Seguretat i Salut, ja que aquest és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. No s’ha donat compliment a l’article 33 de la llei de Prevenció de RRLL sobre consulta i participació dels treballadors, que al seu article 1r diu: L’empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de les decisions relatives a: a) La planificació i l’organització del treball a l’empresa(...) b) L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut (...)dijous, 24 de setembre del 2020

REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA

Fa uns quants anys, el nostre Ajuntament va aprovar el Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana (aprovat definitivament en la sessió ordinària del Ple Municipal del dia 19 de gener de 2009). Creiem que val la pena recordar alguns dels seus articles per tal de que tots els qui d’una manera o altre ens relacionem amb la ciutadania, fem un bon ús de la nostra llengua i dels drets que tenim com a parlants. 

Article 2 
D’una manera general, l’Ajuntament ha d’emprar el català per a les seves tasques i relacions (...)

Article 3.1 
Les actuacions de comunicació oral i escrita de l’Ajuntament s’han de fer en català 

Article 5 
El personal de l’Ajuntament ha de fer servir la llengua catalana en la seva comunicació i atenció oral (...)

Article 6.1 
Tots els expedients administratius de l’Ajuntament s’han de tramitar en llengua catalana. 

Article 6.2 
L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en català. En cas que la persona que ho sol·liciti ho demani explícitament, es farà en castellà, i sempre que sigui possible, es farà en la llengua que triï. En tots els casos s’assenyalarà que és una traducció de l’original en llengua catalana

Podeu consultar el text sencer al següent enllaç:

  

"Si a mi se'm considerava una mena de símbol de la llengua catalana em sembla molt clar que, si jo fallava, fallaria la llengua. I m'era evident que si la llengua fallava, fallava tot."

Pompeu Fabra i Poch (Gràcia, 20 de febrer de 1868 - Prada de Conflent, 25 de desembre de 1948)

 

dilluns, 21 de setembre del 2020

Contractes de relleu del personal de la USM

El passat mes d’agost, Recursos Humans ens va comunicar una jubilació parcial d’un operari de la USM. Tanmateix el contracte de relleu es va fer per ocupar una plaça de conserge a les escoles municipals.

Temps enrere ja es va donar un cas similar a la USM, en que el contracte de relleu d’un oficial va ser per un conserge d’instal·lacions culturals.

No posem en dubte la capacitat de la Direcció de RH per a disposar dels llocs de treball i les contractacions que cregui més oportunes, però a parer d’aquesta Secció Sindical, els contractes de relleu caldria que fossin per a formar del personal en el mateix servei, més quan el servei en qüestió, la USM, es troba infradotat de plantilla i amb nombrosos casos de treballadors fent feina de superior categoria sense regularitzar, per manca de promocions internes i ofertes públiques d’ocupació.

La resposta del Director de RH és que “és una pràctica habitual i que es dona en molts altres llocs”, argumentant que no té sentit mantenir dos treballadors fent la mateixa feina al mateix lloc. Creiem que en serveis on la manca de plantilla s’ha fet tant palesa caldria que els contractes de relleu es fessin per atendre les funcions d’aquest servei i no es desviessin a altres activitats, que tot i entendre que són necessàries i potser fins i tot imprescindibles, no deixa de ser un pedaç que acaba desvestint un sant per vestir-ne un altre.