divendres, 25 de setembre del 2020

RE-INCORPORACIÓ PRESENCIAL PER TORNS

Aquesta setmana hem rebut amb sorpresa un correu electrònic del Director de RH on se’ns informa que:

...un cop superades les primeres setmanes de setembre, i tenint en compte la necessitat d’iniciar el camí per a una tornada a la normalitat, com a mirall d'allò què ja està fent la resta de la societat catalana, hem decidit començar amb una reincorporació al treball presencial...

En cap cas creiem que s’hagi superar la crisi sanitària de la COVID-19, les noticies que ens arriben de les autoritats sanitàries són que estem a prop d’una segona onada de contagis, i les dades epidemiològiques actuals no preveuen una millora de la situació a curt termini.

Mostra d’això és el correu que la Cap Técnica de Prevenció, indicant que cal mantenir, i fins i tot incrementar, les mesures de seguretat i protecció, tant per protegir els treballadors especialment sensibles, com per a l’ús dels espais comuns dels edificis i instal·lacions municipals.

Si ens remuntem a les primeres instruccions que es van donar a l’inici d’aquesta crisi, veurem de seguida que les solucions generalitzades i uniformes, com la que ara ens planteja RH, no han funcionat en el passat ni serviran en aquest moment.

Davant d’aquesta dicotomia entre productivitat i seguretat, sempre prioritzarem la seguretat dels treballadors, és per això que des d'aquesta secció sindical exposem el següent:

Cal entendre la singularitat de cada Servei i Regidoria, donant la responsabilitat als Cap de Servei per organitzar els seus treballadors d’acord amb les condicions dels llocs de treball i les necessitats de conciliació, establint un seguiment del teletreball tal i com es fa en el treball presencial.

Cal prioritzar el teletreball i l’atenció telemàtica, però dotant amb les eines i mitjans tècnics els companys que teletreballen des de casa, així com a les oficines i sales de reunions dels edificis municipals, oferint solucions tecnològiques i de Protecció de Riscos Laborals, per tal de garantir una bona atenció a la ciutadania.

 És per tot això que demanem una reunió URGENT del Comitè de Seguretat i Salut, ja que aquest és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. No s’ha donat compliment a l’article 33 de la llei de Prevenció de RRLL sobre consulta i participació dels treballadors, que al seu article 1r diu: L’empresari ha de consultar als treballadors, amb la deguda antelació, l’adopció de les decisions relatives a: a) La planificació i l’organització del treball a l’empresa(...) b) L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut (...)