PRINCIPIS ÈTICSCompromisos ètics de la secció sindical*


Aquests principis ètics reflecteixen els valors i principis bàsics en els quals es fonamenta aquesta secció sindical, i que han de comprometre a tots i totes els membres de la secció en l’exercici de la seva tasca sindical.
Serem transparents en la nostra gestió, informant trimestralment tant pel que fa als recursos en hores (sindicals i hores pròpies) com en recursos econòmics.

 • Publicarem a què es dediquen les nostres hores sindicals i qui les fa, ja siguin les hores assignades als representants sindicals com les que invertim del nostre propi temps personal.
 • Publicarem com es finança la secció sindical, detallant les aportacions econòmiques independentment del seu origen, i desglossant tant els ingressos com les despeses de la secció.


Representarem per igual a tots els treballadors i treballadores municipals, sense fer distincions per categoria professional.


Fomentarem el treball col·lectiu, participatiu i assembleari dins de la secció sindical.
 • Oferirem diversos canals de participació a la secció sindical, tant de forma telemàtica com presencial.
 • Planificarem les reunions i/o assemblees en dies i horaris que facilitin l’assistència de tothom.

Gestionarem les nostres hores sindicals procurant optimitzar els recursos disponibles de forma ètica i eficient:
 • Els delegats i delegades posaran a disposició de la secció sindical el seu crèdit horari.
 • Els delegats i delegades,  així com els representants de la secció davant l’Ajuntament:
  • no utilitzaran la seva situació sindical en benefici propi.
  • no aceptaran requalificacions per decret durant el seu mandat.
  • no podran intervenir en negociacions o presa de decisions quan tinguin conflicte d’interessos amb el tema tractat, sempre i quan es pugui delegar en un altra persona de la secció aquesta tasca.

Renovarem periòdicament els càrrecs
Tant els delegats i delegades, com la resta de càrrecs de la secció, no podran excedir els 4 anys de mandat consecutius. En circumstàncies excepcionals, es podrà prorrogar prèvia consulta i aprovació a la assemblea interna de la secció sindical.


No farem publicitat comercial. Els canals d’informació de la secció només s’utilitzaran per a traslladar informació i fer difusió de temes relacionats amb la tasca sindical i la defensa dels drets de les treballadores.

Així mateix, ens adherim a la Declaració de principis de la Intersindical-CSC que podeu consultar a https://www.intersindical-csc.cat/declaracio-de-principis/


(*) Aquest compromisos ètics van ser aprovats a l'Assemblea General de Membres de la Secció del 30-04-2019.