divendres, 14 de febrer del 2020

Pressupost municipal 2020


Un cop examinats els Pressupostos Municipals pel 2020 hem detectat diversos incompliments d'acords signats i de l’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i del CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ vigents, concretat en els punts següents:

Fons social: - Demanem quin import s’ha executat els anys 2018 i 2019 amb la previsió de tancament.
- Demanem que es reconegui el deute dels anys anteriors i un acord per regularitzar aquest deute al llarg d’aquest mandat.
- Demanem una Mesa de Negociació per establir, si s’escau, nous barems d’aplicació.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes.

Sous i salaris:- Davant la informació presentada (taula retributiva, plantilla i oferta pública), considerem que aquesta és insuficient per poder fer-ne una valoració.
- Demanem saber de cada departament les categories i sous de cada lloc de treball
- Demanem el desglossament del concepte “complements i plusos variables” (1.362.216,65€)
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes.

Treballs extraordinaris: 427.500,00€.
- Demanem el desglossament de la previsió de les hores extraordinàries per arribar a aquesta quantitat.
- Demanem el total d’hores extraordinàries des d’abril a data d’avui.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Increments de sou: 2,5% per al 2020 i el 0,25% de regularització LGPE 2019
- Demanem aclariment dels imports de la massa salarial que han servit per fer els càlculs d’aquests imports.

Regularització del 0,25% LGPE
- Demanem que s’apliqui amb efectes retroactius perquè correspon a l’any 2019.
- Demanem que s’apliqui el 0,30% al 2020, tal com estableix la mateixa LGPE
- Demanem que es negociï la forma d’aplicació per a que quedi consolidat en el sou.

Processos d’internalització: 180.000 euros
- Demanem informació dels serveis que es preveuen internalitzar amb aquests imports, i un desglossament d’aquesta previsió.
- El pressupost aprovat no informa dels serveis que preveu internalitzar.

Formació: 30.000 euros
- L’Ajuntament està obligat per conveni a pressupostar anualment 100.000 euros per aquest concepte, i a realitzar un Pla de Formació propi.
- Exigim al Govern que inverteixi en formació els diners que tenim pactats per conveni (100.000 euros anuals).
- Demanem el desglossament dels diners executats del pressupost actual ja que hi ha departaments que han pagat cursos de formació de les seves pròpies partides.
- Entenem que el pla formatiu de la Diputació podria servir per complementar necessitats bàsiques però, en cap cas, pot ser l’únic recurs formatiu del que depengui un ajuntament com el nostre.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Valoració llocs de treball: 60.500€
- Demanem participar en el procés de valoració de llocs de treball. No volem només informació, sinó participar activament.
- Demanem l’auditoria salarial prèvia al procés.
- Demanem acordar prèviament quina és l’estructura fixa i necessària de l’Ajuntament.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes

Programa informàtic Recursos Humans: 50.000€
- Demanem que no passi com altres anys, en què havent-hi la partida pressupostària, no s’ha executat. El programa és imprescindible per a la bona gestió del servei i urgeix la seva implantació.

Millores per a la seguretat dels llocs de treball: sense pressupostar
- Demanem quina és la previsió per fer front a les millores en la seguretat dels llocs de treball que ens han informat que es farien si no hi ha cap partida a la proposta presentada.
- El pressupost aprovat no contempla cap d’aquestes demandes
A la vista d'aquests incompliments hem demanat que s'esmeni el pressupost i que es compleixin els acords signats en les diferents Meses de Negociació així com l'Acord Regulador de les condicions de Treball dels Funcionaris de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Conveni col·lectiu de Treball del Personal Laboral.