dijous, 20 de febrer del 2020

POSICIONAMENT DE LA INTERSINDICAL-CSC DAVANT L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2020


La secció sindical de la Intersindical-CSC va presentar un seguit de reclamacions  a l’aprovació inicial del Pressupost 2020 perquè, al nostre entendre, incomplia el Conveni i Pactes i diversos acords signats entre l’empresa i la representació sindical al llarg dels anys.

 El Ple d’avui dilluns, 17 de febrer, ha acordat desestimar-les pràcticament totes. Davant d’aquest fet, la nostra secció sindical vol fer les consideracions següents:

 
1.  Valorem positivament que es destini 100.000 euros a Formació (tal com estableix el Conveni i els Pactes vigents) i demanem ja, des d’ara, la constitució d’una comissió que elabori el Pla de Formació. Al nostre entendre, aquesta comissió hauria d’estar formada per RH i els caps de servei i hauria d’elaborar una proposta per ser negociada amb la representació sindical abans del mes de maig d’enguany.

2.  Pel que fa a la consignació de 120.000 euros destinada al Pla de Pensions, cal recordar, per una banda, que només els treballadors i treballadores anteriors al 2010 hi són inclosos, per tant exclou a una gran part de la plantilla municipal. Per altra banda, cal recordar que el Conveni i Pactes estableix un 0,5% del capítol I per al Pla de Pensions, que són 160.000 euros. Així mateix volem manifestar que és l’administració i no els plans de pensions privats qui ha de garantir unes pensions dignes.

3.  Lamentem que l’empresa es refugiï en lleis estatals per incomplir els acords a què va arribar amb la representació dels treballadors i treballadores, com és el cas de no assumir el deute històric pel que fa al Fons Social o bé als fons addicionals per recuperar el poder adquisitiu perdut per les retallades dels anys anteriors. 

4.  Lamentem que la majoria de reclamacions que hem presentat es desestimin apel·lant al dret d’accés a la informació pública regulat per  la Llei 19/2014 de Transparència i bon govern. Cal recordar que hem hagut de denunciar l’ajuntament davant la Comissió de Garantia del Dret a la Informació Pública per l’incompliment reiterat d’aquest dret d’accés. Demanem que algú es faci responsable d’aquests incompliments i que s’atenguin les demandes d’accés a la informació que farem conseqüentment amb les desestimacions de les nostres reclamacions. 

5.  Tot i valorar positivament el Protocol per a la prevenció i actuació en cas de violència laboral externa en els llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que s’ha aprovat en el Ple d’avui, hem de lamentar la manca de concreció pressupostària de les mesures per millorar la seguretat dels treballadors i treballadores municipals. Una manca de seguretat que va motivar l’aprovació d’una moció en aquest Ple i accions de protesta setmanals.

 6. Finalment dir que , en tot allò que no s’ha resolt favorablement a les nostres al·legacions, estem en disposició i amb voluntat de negociar i arribar a acords, en el marc del Conveni i Pactes i dels acords signats entre l’empresa i la representació sindical. Aquest posicionament, doncs, no tanca cap possibilitat ni impedeix que, en els propers mesos, puguem tractar els temes no resolts i que, per tant, queden oberts i seguirem estudiant.


Restem a la disposició de totes i tots vosaltres per si us cal algun aclariment o voleu fer-nos aportacions sobre aquest i altres temes que ens afecten a totes com a personal al servei de l’ajuntament.