dimecres, 22 de gener del 2020

NOTA INFORMATIVA SOBRE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE TREBALLADORS/ES PÚBLICS/QUES 2020

La Intersindical-CSC considera del tot insuficient la pujada salarial del 2% prevista pel personal del sector públic el 2020 per eixugar la pèrdua de poder adquisitiu patida des de l’inici de la darrera crisi econòmica.


També som contraris a l’estatalització de la negociació col·lectiva, imposada per l’Estat i els sindicats espanyols, que deixa un marge de negociació gairebé nul a la resta d’administracions públiques. Recordem per exemple que l’IPC català sempre sol ser més alt que l’espanyol (una dècima més el 2019). Si aquí treballem, aquí decidim: no volem perdre més poder adquisitiu!

El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat el Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit de el sector públic. Aquests són els aspectes més importants a tenir en compte:

- La pujada és del 2%, efectiva des de l’1 de gener. Per tant, si no ve reflectida en la nòmina de gener, quan es cobri s’ha d’incloure tot l’augment acumulat des de l’inici de l’any. En cas contrari, s’haurà de fer la corresponent reclamació.

- El sou es pot incrementar un altre 0.3% de fons addicionals per a millores de la productivitat o l’eficiència, revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, homologació de complements de destí o aportació a plans de pensions. Tot això s’ha negociar entre els sindicats i l’administració corresponent.

- El fons d’acció social NO podran tenir cap increment al 2020 en relació al 2019.

- Si el càlcul de creixement del PIB espanyol del 2019, que és publica durant el primer trimestre 2020, és superior al 2,5%, l’1 de juliol del 2020 s’incrementarà la retribucions un 1% més. Aquest creixement del PIB és molt difícil que s’assoleixi ja que les previsions actuals que estimen un PIB del 2% per al 2019.

A l’hora de negociar l'eventual repartiment del 0,3 % de fons addicionals la Intersindical-CSC proposa:

- No destinar cap quantitat a finançar plans de pensions privats ja que la nostra filosofia és que les pensions públiques han d’estar garantides pels pressupostos públics.

- Incrementar els complements salarials dels col·lectius amb les retribucions més baixes, especialment aquells que no arriben al SMI de 1.300 € que proposem des de la nostra organització sindical.

- Cercar algun mecanisme de repartiment lineal d’aquest 0,3 augmentant retribucions complementàries i amb l’argument d’eixugar progressivament la pèrdua de poder adquisitiu acumulada.

- Recuperar el cobrament de la paga de productivitat en totes aquelles administracions i col·lectius en què es cobrava i es va perdre durant les retallades. En aquelles administracions i col·lectius en les quals no es percebia aquest complement, negociar la seva introducció.