dilluns, 23 de novembre del 2020

Proposta d’ajudes excepcionals a per la compra d’ordinadors i TIC

La pandèmia, i conseqüentment el confinament i les necessitats de teletreballar o estudiar des de casa, han provocat que moltes famílies hagin necessitat comprar o actualitzar l’equipament informàtic: ordinadors, portàtils webcams, microauriculars i altres productes TIC. 

Amb les dades de que disposem sobre l’execució de la partida de Fons Social tan sols s’ha gastat un 31% dels 537.443,00€, això fa preveure que, com ja va passar el 2019, aquesta partida no s’esgoti un cop pagades totes les ajudes ordinàries i també les ajudes per estudis. 

És per això que hem demanat una reunió de la Comissió del Fons Social per proposar que, un cop pagades totes les ajudes ordinàries i d’estudis, amb el romanent de la partida de Fons Social 2020 s’obri un termini (proposem que sigui fins el 31 de gener de 2021) per a sol·licitar ajudes pel material informàtic i altres productes TIC comprats durant el 2020. 

Tot això amb el benentès que segons el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància, Article 12.1: 
El desenvolupament del treball a distància l’ha de sufragar o compensar l’empresa, i no pot suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, les eines i els mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. 

I que aquestes ajudes del Fons Social sigui excepcionals per aquest any 2020.