dijous, 11 de novembre del 2021

COMPARATIVA HORES EXTRES 2019 - 2020

Seguint els criteris de transparència que ens vam proposar en crear la secció sindical, el febrer  de 2019 vam reclamar a l’empresa que ens informés de nombre i el cost de les hores extres. Aquesta petició no va ser atesa al seu moment i passà a formar part de les reclamacions de Garantia al Dret a la Informació Pública, en que per acord de mediació l’empresa es comprometia a entregar la relació d’hores extres i el cost de forma trimestral.

Aquest acord no s’ha complert fins fa unes setmanes que hem rebut una actualització amb les dades del 3r trimestre del 2020 i el que portem de 2021.

Amb les dades de que disposem hem preparat el següents gràfics comparatius:


Com tots sabem, el 2020 no ha estat un any normal, i es fa difícil treure conclusions de les dades comparades. Veiem per exemple que a serveis com Acció Social, Comunicació o TIC han crescut molt les hores extres, justificades per la pandèmia.

Pel que fa als col·lectius que més hores extres realitzen, a la USM s’han reduït en un 40%.

També s’ha reduït un 15% les hores extres que fa la Policia Local.

Respecte aquest col·lectiu, l’acord aprovat al Ple Municipal de maig de 2019 sobre la modificació de determinades condicions dels funcionaris de la Policia Local, estava condicionat a l'elaboració de la Valoració de Llocs de Treball per al col·lectiu dels membres de la Policia Local, amb caràcter previ al 31 de desembre de 2019, i a la reducció de l’import anual de serveis extraordinaris en import igual o superior a un volum de 3.300 hores anuals.

Com es pot veure la reducció d’hores extres al col·lectiu de la Policia Local de l’any 2020, respecte el 2019, ha estat de 1498,14 hores. Menys de la meitat que establia la condició de l’acord de Ple. Tampoc s’ha realitzat la Valoració de Llocs de Treball en aquest col·lectiu ni en cap altre.

Com recordareu un informe de secretaria deixava sense efecte l’equiparació per a la resta de la plantilla dels plusos i complements que recollir aquest acord amb el col·lectiu de la Policia Local.

Demanarem a la direcció de l’empresa quin plantejament té de cara a seguir aplicant un acord condicionat a unes condicions que clarament no s’han complert.

També demanarem que ens aclareixin a que es deuen les hores extres atribuïdes a persones contractades a través de Plans d’Ocupació. Al nostre entendre, i tal com estableixen les bases reguladores dels programes ocupacionals:

“...les activitats a realitzar objecte del contracte per les persones destinatàries han de ser competència de l’entitat beneficiària, no poden substituir llocs de feina estructurals, per tant, han de ser activitats addicionals a l’activitat habitual del personal de l’administració local.

Per tant no està justificat que facin tasques que puguin requerir treballar hores extres.