dimecres, 18 de març del 2020

Resum del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID 19

Novament us oferim una informació que, malgrat no és específica de l'administració, volem compartir amb tothom per la seva importància i transcendència.

Us presentem un resum de les principals mesures laborals aprovades pel Gobierno
espanyol en el recent Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Els articles 5 i 6 fan referència al Teletreball i al dret d'adaptació de l'horari i reducció
de jornada.

Article 5: TELETREBALL
- Autoavaluació per complir PRL (prevenció de riscos laborals).
- Caràcter preferent del teletreball davant l'excepcionalitat sanitària.
- Caràcter prioritari del teletreball davant la cessació temporal o reducció de l'activitat.

Article 6: DRET D'ADAPTACIÓ DE L'HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA
Tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o a la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del Covid-19.
- Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.
- Es regeix pel que estableixen els articles 37.6 i 37.7 de l'Estatut dels Treballadors (té dret a una reducció de la jornada laboral diària, amb la disminució proporcional del salari, d'entre almenys un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.)
- En cas de reduccions de jornada que arribin a el 100% el dret de la persona treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l'empresa.

- Circumstàncies excepcionals que permeten l'adaptació i/o la reducció:
a/ Per raó d'edat, malaltia o discapacitat que necessiti de cura personal i directe a causa del COVID-19.
b/ Per decisions adoptades per les autoritats governatives relacionades amb el COVID-19 que impliquin tancament des centres educatius o de qualsevol naturalesa que ocasionen cura o atenció a la persona necessitada.
c/ Per falta de persona encarregada de la cura directa o assistència directa del conjuge o familiar fins el segon grau de la persona treballadora per tal de que ho pugui fer per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Modalitats obertes d'adaptació limitades al temps de duració del COVID-19:
Canvi de torn | Alteració de d'horari | Horari flexible | Jornada partida | Canvi de centre de treball / Canvi de fuincions / Canvi en la forma de prestació de treball (teletreball)
Temps de preavís: 24 hores d'antelació.

Els articles 22 al 28 són els que fan referència a les mesures de flexibilització de l'ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació).

Article 22. MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR.

Què és força major?
L'autoritat governativa qualifica de força major:
- Suspensió o cancel·lació d'activitats.
- Tancament temporal de locals d'afluència pública.
- Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.
- Falta de subministres que afectin greument continuar amb el desenvolupament de l'activitat.
- Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretades per l'autoritat sanitària.

Procediment
S'haurà de tramitar en 5 dies des de la sol·licitud. La Inspecció de Treball ha de realitzar el seu informe, si s'escau, dins del mateix termini a l'autoritat laboral.

Article 23: MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ AMB ELS PROCEDIMENTS DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA PER CAUSA ECONÒMICA, TÈCNICA, ORGANITZATIVA I DE PRODUCCIÓ.
- Aquelles empreses sense representació legal de les persones treballadores, la comissió negociadora estarà formada pels sindicats majoritaris del sector on pertanyi l'empresa, o bé per tres treballadors escollits d'acord amb el que es disposa en l'article 41.4 de l'Estatut dels Treballadors.
- La comissió negociadora s'ha de constituir en un termini improrrogable de 5 dies.
- S'estableix un període de consultes de 7 dies.
- L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa per a l'autoritat laboral, s'evacuarà en el termini improrrogable de 7 dies.

Article 24: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ EN CAS D'ERTO.
- Les empreses queden exonerades del pagament de les cotitzacions de la plantilla afectada. Les petites i mitjanes empreses queden exonerades el 100%, i la resta d'empreses en un 75%.
- El temps de la prestació i/o subsidi d'atur tindrà consideració d'efectivament cotitzat per les persones treballadores.

Article 25: MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PRESTACIONS D'ATUR.
- No hi haurà el requisit mínim d'un any de cotització pel reconeixement de la prestació d'atur.
- Les persones que no tinguin els 180 dies cotitzats (segons normativa vigent) es farà el càlcul sobre el període efectiu de temps de treball.
- Les prestacions d'atur reconegudes per COVID-19 no consumiran temps de prestació i es retornaran en futures sol·licituds.
- La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

Article 26: PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNIA DE SOL·LICITUDS DE PRESTACIÓ D'ATUR.
La presentació de sol·licituds de prestació d'atur presentades fora del termini dels 15 dies hàbils es reconeixeran a causa de la situació excepcional de mobilitat a causa del COVID-19.

Article 27: PRÒRROGA DEL SUBSIDI D'ATUR I DECLARACIÓ ANUAL DE RENDES.
Es suspenen els terminis de la Llei General de Seguretat Social a efectes de prorroga semestral dels subsidis d'atur i d'entrega de la declaració anual de rendes a efectes del subsidi per majors de 52 anys.

Article 28: DURACIÓ DE LES MESURES CONTEMPLADES EN CAS D'ERTO, SEGURETAT SOCIAL I ATUR.
Mentre es mantingui la situació extraordinària del COVID-19.

Disposició addicional setena: SALVAGUARDA DE L'OCUPACIÓ.
Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu el present Reial decret llei estan supeditades al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Disposició transitòria primera. LIMITACIÓ A L'APLICACIÓ ALS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ.
1.- No se'ls aplicaran les especialitats previstes als articles 22 i 23 d'aquest reial decret als expedients de regulació d'ocupació per a la suspensió dels contractes de treball o per a la reducció de jornada iniciats o comunicats abans de l'entrada en vigor d'aquest i basats en les causes previstes en el mateix.
2.- Les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i protecció per desocupació regulades en els articles 24, 25, 26 i 27 són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Real Decreto Ley, sempre que derivin directament del COVID-19.