diumenge, 15 de març del 2020

Preguntes freqüents sobre els drets dels treballadors i de les treballadores i el Coronavirus

La intersindical-CSC ha elaborat un document de preguntes freqüents sobre les afectacions laborals del COVID19. Són qüestions generals, per a tots els treballadors i treballadores. Potser alguna d'elles no s'adapten exactament al nostre Ajuntament, ni tan sols a la resta de l'administració, malgrat això pensem que poden ser d'utilitat, així que us el fem arribar:

Què em passa si estic afectat pel Covid 19?

Segons el decret 06/2020 estàs en situació assimilada a baixa per IT laboral per tant has de cobrar el 75% del sou, i el 100% si el conveni ho preveu.

L’empresa em pot exigir l’informe mèdic?
Com en qualsevol baixa, cal facilitar a l’empresa un justificant mèdic de baixa. El que no et pot demanar l’empresa és l’historial mèdic, però si, el justificant mèdic de baixa.

El que si que cal en situacions com aquesta cal comportar-se de manera responsable, i si estàs afectat per Covid 19, cal comunicar a les persones amb les que has tingut més contacte la teva situació. De totes maneres, en aquest cas, la seguretat social té establert un protocol per determinar quines persones cal que també estiguin en observació.

Què em passa si un familiar està afectat?
Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral facilita que qualsevol persona treballadora pugui mantenir al mateix temps una carrera professional plena i al mateix temps exercir el seu dret a la cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva formació o el gaudi del seu oci i temps lliure. Hi tenim dret les persones que tenim cura de fills i filles i de persones dependents.

En aquest cas, podem sol·licitar a l’empresa
1. Una adaptació de la jornada de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors.
2. Una reducció de jornada per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.
3. Una excedència amb reserva forçosa del mateix lloc de treball per guarda legal o per cura de familiars d’acord amb l’article 46.3 de l’Estatut dels Treballadors.

Cal recordar que molts convenis col·lectius preveuen mesures específiques que faciliten la conciliació de la vida familiar. A la Secretaria d’Acció Sindical teniu els models de comunicació a l’empresa d’aquestes situacions.

Què em passa si em fan un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)?
Poden succeir dues situacions, la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada de treball. En qualsevol cas, són situacions temporals.

Primer supòsit.- La suspensió del contracte de treball.

Es troba regulat en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix, entre altres causes de suspensió de contracte de treball, les causades per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major temporal.

S’entén que existeixen causes temporals de força major en casos d’incendis, terratrèmols, inundacions, o qualsevol altra causa que dimani d’un fet extern aliè a l’esfera d’activitat de l’empresari, sent situacions imprevisibles o inevitables.

Per exemple seria causa de força major en aquests moments pel Covid 19:

– Índexs d’absentisme per la malaltia a l’empresa que impedeixin la continuïtat de l’activitat.

– Decisions de l’autoritat sanitària que aconsellin el tancament per raons de cautela.

En aquests casos l’existència de força major, com a causa motivadora de la suspensió dels contractes de treball, l’ha de constatar l’autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre dels treballadors afectats, previ procediment tramitat conforme la normativa que el regula.

El procediment de suspensió de contracte per causes de força major s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, acompanyada dels mitjans de prova que estimi necessaris i simultània comunicació als representants legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació de procediment.

La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar, prèvies les actuacions i informes indispensables, en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i haurà de limitar, si escau, a constatar l’existència de la força major al·legada per l’empresa, corresponent a aquesta la decisió sobre suspensió dels contractes, que produirà efectes des de la data del fet causant de la força major. L’empresa ha de traslladar aquesta decisió als representants dels treballadors i a l’autoritat laboral.

En aquests supòsits de suspensió de contracte per raons de força major, el treballador es trobarà en una situació legal d’atur. I quan les causes que l’originen siguin de caràcter catastròfic, el SEPE pot autoritzar que el temps en què es perceben les prestacions per desocupació no es computi als efectes de consumir els períodes màxims de percepció
establerts. Igualment, en aquests supòsits, es pot autoritzar que rebin prestacions per desocupació els treballadors que no tinguin els períodes de cotització necessaris per tenir dret a elles.

En cas d’ERTO, l’empresa està obligada a continuar cotitzant el 100% del que et correspongui.

L’ERTO també pot ser per causes acreditades organitzatives, tècniques, econòmiques i/o productives de l’activitat empresarial.

Quines exemples podem tenir?

– La falta d’aprovisionament d’elements o recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat empresarial com a conseqüència de l’afectació pel coronavirus d’empreses proveïdores o subministradores.

– Per un descens de la demanda del bé o servei que la nostra empresa fa, la impossibilitat de prestar els serveis que constitueixen el seu objecte o un excés o acumulació de productes fabricats, com a conseqüència de la disminució de l’activitat per part de les empreses clients de la nostra.

En aquesta situació d’ERTO per causes objectives exposades, no hi ha autorització de l’autoritat laboral sinó una comunicació administrativa. Això significa una intervenció més lleu del Departament de Treball que demanarà a les parts afectades que exposin si s’està fent el període de consultes sota el principi de la bona fe. Per tant requereix que els treballadors i treballadores tinguem la certesa que l’exposició de l’empresa és certa.

Segon supòsit. La reducció de la jornada de treball temporal:

Com en els casos de la suspensió per jornades completes de treball, la mesura es troba regulada en l’art. 47 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix com a causes de reducció de la jornada de treball tant les causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció,) i les originades per raons de força major.

La tramitació del procediment seria tant per unes com per altres les exposades en el supòsit de suspensió de contracte.

A aquests efectes, s’entendrà per reducció de jornada la disminució temporal d’entre un deu i un setanta per cent de la jornada de treball computada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant el període de reducció de jornada (la normativa no necessita cap límit mínim i màxim), no es podran realitzar hores extraordinàries excepte per força major.

Igualment el treballador o treballadora afectada per una reducció de jornada temporal es troba en situació legal d’atur, és a dir, cobrarà la part de salari per les hores treballades, i per les hores no treballades es podrà acollir a l’atur. La cotització seguirà sent del 100%.

L’empresa em pot reduir de forma unilateral la jornada laboral sense fer un ERTO?
No. La reducció de jornada laboral només es pot fer mitjançant un ERTO o bé per acceptació voluntària del treballador. No es pot imposar de manera unilateral o com a conseqüència d’una modificació substancial de condicions de treball.

En qualsevol cas, en el cas que acceptis una reducció de jornada voluntària, el que no pot exigir-te l’empresa és a fer hores extraordinàries, sota cap cas.

L’empresa m’envia a casa sense fer cap ERTO i em diu que no cobraré el salari.
No ho pot fer. Si l’empresa no et dona de baixa a la seguretat social, has de continuar cobrant el salari. Si t’envia a casa sense iniciar un ERTO, has de continuar cobrant el teu salari.

L’empresa m’envia a casa a fer teletreball i em diu que no cobraré cap complement ni dieta. 
No ho pot fer. L’únic que pot no pagar-te l’empresa són dietes derivades de desplaçaments per treball o despeses de transport. La resta de conceptes te’ls ha d’abonar

Què passa si l’empresa m’obliga a agafar vacances?
Les vacances cal que siguin pactades per ambdues parts, així que no ens poden obligar a agafar unes vacances que no he sol·licitat o no estan pactades.

L’empresa em diu que com a conseqüència de la situació actual, em rescindeix el contracte. Ho pot fer?
Es tracta d’un acomiadament. Per acomiadar a una persona assalariada cal al·legar-ne la causa, i en funció d’aquesta causa, comportarà uns drets d’indemnització o uns altres. En qualsevol cas, si es produeix la situació, signa la comunicació (que ha de ser per escrit) i escriu de forma clara que no estàs conforme. Després acudeix a una persona professional que et pugui revisar si l’acomiadament s’ha realitzat correctament.

L’empresa em diu que no vagi a treballar. Què faig?
Exigeix que la comunicació sigui per escrit i que s’expliqui exactament què comportarà no acudir al lloc de treball.

Tinc contracte temporal i em comuniquen que em rescindeixen el contracte sense haver finalitzat el període pactat. És legal?
Sempre que el contracte no sigui d’obra i servei, no ho poden fer. És un acomiadament, i com en qualsevol acomiadament cal una justificació. I fins i tot en el cas d’un contracte d’obra i servei, cal una causa real que justifiqui la seva finalització.

Què passa si sóc autònom?
Les mesures que ha aprovat el Govern espanyol és permetre l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris per un termini de sis mesos sense interessos, així com assimilar la baixa per malaltia (ja sigui perquè tens el Covid19 com per trobar-te en situació d’aïllament) a una baixa laboral per accident de treball, de manera que a l’endemà mateix de tenir la baixa, es cobrarà el 75% de la base reguladora.

Què passa si estic en període de prova del meu contracte?
Tens els mateixos drets que qualsevol persona treballadora. La prova és una clàusula que només pot actuar en contra del treballador per causa d’ineptituds del propi treballador.