dilluns, 2 de desembre del 2019

Sobre la proposta de millora de la seguretat als llocs de treball per part de la direcció de l’Ajuntament

A la passada Mesa de Negociació vam debatre novament les necessàries millores a fer en molts llocs de treball de l’Ajuntament. La direcció de l'empresa ens va fer arribar un informe de seguretat centrat en l’edifici principal de la plaça de la Vila i al de la seu d’Acció Social. La intersindical CSC agraeix aquesta feina en el sentit de que es fa una anàlisi de la situació i proposa solucions.


Al nostre entendre, tot i ser útil, creiem que aquesta proposta, tal i com ja ho vam exposar a la Mesa,  és insuficient. Us n’expliquem els motius: 

- No tracta centres de treball com el Centre Cívic la Geltrú, el CAPI Baix a Mar i altres on es considera que també cal actuar. 

- Es centren les millores en l’aplicació de les polseres de seguretat. Entenem que aquestes millores són proteccions individuals i en calen altres de col·lectives. 

- Proposa el pas intermitent de la policia local pels centres de treball, malgrat creure que és una mesura necessària caldria complementar-la amb treballadors de perfils més acostumats als problemes dels ciutadans de cada departaments, com va dir la regidora en Meses anteriors. Voldríem saber quina és la posició final, conèixer la intenció de la Direcció de l’Empresa. 

- Parla de modificar l’OAC però no concreta res. De fet, apunta a posar-la a la planta baixa de la zona nova de l'Ajuntament o fer altres atencions a la tercera planta del mateix edifici. Entenem que són dos criteris que van en sentits oposats i que caldria més explicació. Un cop més volem saber quina intenció té la direcció de l’empresa.

- No es tracten llocs de treball com l'oficina d'Equitat on s’han fet propostes tècniques de millora.

- No es parla de com hauria de ser l'atenció al públic, en el sentit de si s'hauria de prioritzar fer-la per parelles o implantar un sistema de cita prèvia o, fins i tot, reduir els ràtios d'atenció, que per nosaltres és una mesura indispensable.

- No apunta un import econòmic per la modificació necessària d’aquests espais. Com millorarem les condicions sense previsió econòmica? Es preveu una dotació pressupostària pel 2020?

Malgrat tot això, valorem la feina feta i som conscients que no s’ha deixat mai d’avançar en un sentit positiu, però cal completar la informació i, si es creu oportú, nosaltres també hi podem aportar més coses en una diagnosi conjunta.