diumenge, 1 de desembre del 2019

Per un salari mínim català de 1.300 euros!

Perquè ens pertoca! Per justícia! 

Després de l'últim augment aprovat pel govern espanyol, el salari mínim interprofessional (SMI) és actualment de 900 €. 

Aquest augment va millorar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors que perceben aquest salari, però va deixar en paper mullat l'acord a què havien arribat els principals sindicats espanyols i les grans patronals per fixar en els convenis col·lectius, per a l'any 2020, un salari mínim de 1.000 €. 

L'import actual del SMI és clarament insuficient a Catalunya, que té una estructura salarial pròpia i un cost de la vida fins a un 30% més elevat que en altres llocs de l'estat espanyol. A més, el fet que salari mínim actual sigui homogeni a tot l'estat implica que es generin desigualtats entre territoris pel que fa al poder adquisitiu de les classes treballadores més empobrides. 

Cal tenir en compte que l'increment del SMI no comporta una major despesa global, en tant que dota la ciutadania de més recursos per sortir de la precarietat i n'incrementa la capacitat d'estalvi i de consum, factors que permeten una disminució de les prestacions socials. Així mateix, l'augment de la capacitat econòmica de les treballadores i els treballadors redunda en un increment dels ingressos per a les finances públiques. 

Per tots aquests motius, proposem un salari mínim català de 1.320 €. 

Aquesta proposta s'ajusta al criteri d'organismes internacionals com l'Organització Internacional del Treball (OIT), que recomanen que la renda mínima sigui equivalent al 60% del sou mitjà i que estigui regionalitzada, per evitar generar desigualtats en el poder adquisitiu entre diversos territoris d'un mateix àmbit.

La proposta del nostre sindicat és que l'augment del SMI sigui assumit de forma voluntària per sindicats i patronal, a través de la negociació col·lectiva, i s'inclogui en els convenis d'àmbit català on s'hagi acordat. D'aquesta manera es poden superar els acords d'àmbit estatal, que limiten el SMI a 900 € i són, per tant, lesius per als interessos de les treballadores i els treballadors de Catalunya. 

Finalment, reclamem a la Generalitat i les administracions públiques catalanes que facin passos efectius cap al salari mínim de 1.320 €: que fixin aquest import com a retribució mínima a l'administració pública i que, en els àmbits en què tenen competències, limitin la contractació pública a empreses que demostrin que no tenen cap empleat o empleada amb retribucions per sota d'aquest sou. 

Per un salari just! 

Per un SMI català de 1.300 €!