dimecres, 24 d’octubre del 2018

El vot per correu en eleccions sindicals


Si opteu per votar per correu en les eleccions sindicals, i per tal que el vostre vot sigui vàlid, assegureu-vos que el feu arribar segons estableix la normativa vigent. A continuació us expliquem el procediment.

Instruccions per votar per correu en eleccions sindicals

El vot per correu està regulat a l'article 10 del Reglament de les Eleccions Sindicals (Reial Decret 1844/1994). Aquest article indica el següent procediment:

1. Les persones interessades han de sol·licitar el vot per correu a una oficina de Correus. Han de redactar una sol·licitud de vot per correu, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI. Un cop el funcionari/a de correus ha comprovat la identitat de l'interessat/da, aquest/a ha d'enviar la seva sol·licitud de vot i la fotocòpia dels seu DNI a: 
  • Mesa electoral (la que correspongui en cada cas)
  • Ens on es fa l'elecció
  • Adreça 
  • Codi postal i població.

2. Un cop la mesa corresponent té la sol·licitud, comprovarà que el/la sol·licitant consta en el cens electoral. Si és així, enviarà al domicili indicat pel sol·licitant tota la documentació per efectuar el vot per correu:
  • Sobre electoral (sobre petit on el/la sol·licitant ha de posar la butlleta que esculli)
  • Paperetes de totes les candidatures

3. Un cop rebuda la documentació, el/la sol·licitant (també se'l pot anomenar “elector/a”) ha d'introduir la papereta que hagi escollit al sobre electoral i l'ha de tancar. A continuació l'ha de posar en un sobre més gran al qual hi ha d'incloure una fotocòpia del seu DNI i tancar-lo. El sobre ha d'anar dirigit a:
  • Mesa electoral (la que correspongui en cada cas)
  • Ens on es fa l'elecció
  • Adreça 
  • Codi postal i població.
En el sobre hi ha de dir obligatòriament: VOT PER CORREU.


Els vots que es rebin per correu han de poder-se documentar amb la corresponent sol·licitud de vot per correu que hauran rebut les diferents meses. D'altra manera no són vots vàlids.