dimarts, 12 de juliol del 2022

MANCA D'ESPAIS PER TREBALLAR PRESENCIALMENT I TELETREBALL VOLUNTARI

Després de tenir coneixement que algunes noves incorporacions de personal d’oficina no han anat acompanyades de la corresponent assignació i dotació d’espai i mobiliari de treball d’ús exclusiu, aquest matí hem registrat una instància en la que constatem que hi ha espais sobre-ocupats en els que no hi poden treballar totes les persones que hi haurien de treballar.

Que aquesta manca de previsió/dotació està comportant la necessitat de compartir alguns espais/mobiliari de treball entre algunes persones treballadores, que es veuen forçades a desenvolupar la seva feina en modalitat de teletreball.

Que aquesta situació, amb independència que aquestes persones prefereixin actualment desenvolupar algunes de les seves jornades de treball en modalitat de teletreball, vulnera el principi de voluntarietat d’aquesta modalitat de treball. Un principi que aquest Ajuntament ha proposat en tots els fòrums de debat i de treball que ha mantingut amb la representació sindical per a la redacció del Reglament del Teletreball, que és el document que ha de regular aquesta matèria.

Que aquest principi de voluntarietat ha estat, al seu torn, el pretext emprat per l’Ajuntament per justificar la no compensació econòmica, d’equips i eines, i de les despeses que la modalitat de teletreball suposa per a les persones teletreballadores.

Per altra banda en determinats serveis, tot i complir els requisits exposats al correu electrònic de 20 de maig de 2022 emès pel director de GTiP , no es permet la modalitat de teletreball, i s’ha ordenat que tot el personal realitzi la jornada presencialment a les oficines municipals.

Per això demanem que l’empresa ens traslladi la seva proposta de Reglament de Teletreball i convoqui urgentment la Mesa General de Negociació per debatre aquesta proposta i acordar un Reglament de Treball i determinin els llocs de treball que són susceptibles de desenvolupar-se mitjançant la modalitat de teletreball, garantint així els drets de les persones treballadores, evitant els greuges que provoca la no regulació i, per tant les discriminacions d’aplicar el criteri personal del Cap de cada servei.

Que el reglament de teletreball prevegi les situacions en que no s’apliqui el principi voluntarietat de la modalitat de teletreball i mentre no estigui aprovat l’Ajuntament posi a disposició de totes les persones treballadores, de forma immediata, l’espai, mobiliari, equipament i resta d’elements necessaris per poder desenvolupar la seva feina presencialment.

Així mateix, en el supòsit que l’Ajuntament acrediti la impossibilitat de complir amb el punt anterior, compensi econòmicament les despeses que la modalitat de teletreball suposa per a les persones teletreballadores que es troben en aquesta situació, amb efectes retroactius des del moment en que hagi tingut inici l’esmentada situació.

Tot això sens perjudici de la regulació que el Reglament de Teletreball pugui establir en relació a compensacions econòmiques per desenvolupar la modalitat de teletreball.