dilluns, 3 de juny del 2019

Sobre la no aplicació del permís de naixement, adopció o acollida recollit al nostre acord/conveni

L’entrada en vigor del Reial Decret-llei 6/2019, de d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació ha suposat l’ampliació del permís de paternitat, una mesura que fomenta aconseguir la plena igualtat d’oportunitats i drets entre homes i dones. L’ampliació del permís de paternitat es farà de forma progressiva fins a aconseguir, en el termini de tres anys, les 16 setmanes que tenen les dones per maternitat. Així, el 2019 els homes comptaran amb 8 setmanes de permís per naixement o adopció d’un fill; el 2020 els pares passaran a tenir 12 setmanes i en 2021, els pares disposaran d’una baixa de paternitat de 16 setmanes.

Davant d’aquest nou context, el passat 15 de maig, la Intersindical-CSC vam sol·licitar al departament de RH quin criteri s’està aplicant sobre els permisos de paternitat. Varis afiliats ens comentaven que, un cop demanat el “permís de 5 dies laborables consecutius dins dels 10 dies següents a la data de naixement/adopció/acolliment“ aquests no se’ls concedirien. Segons conveni vigent tenim, per naixement/adopció de fill, aquests 5 dies retribuïts per l’empresa. La Intersindical-CSC  entenem que aquests dies van a banda del permís de paternitat subvencionat per l’Estat.

La resposta rebuda des de RH confirma que s’han deixat d’aplicar els 5 dies laborables que estableix el nostre Acord/Conveni, en entendre que ara s’aplica una norma més favorable:

  • Segons consulta realitzada a la Diputació de Barcelona, i segons el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, que modifica entre d’altres el text refós de la Llei del Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix en l’article 3.4 a) que per l’any 2019, la durada del permís del progenitor diferent a la mare biològica per naixement disposa d’un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres les ha de gaudir de manera ininterrompuda immediatament després del part.

    El criteri és que com ara el permís per l’altre progenitor és de dues setmanes immediatament posteriors al part, i és mes favorable que els 5 dies hàbils que hi havia amb anterioritat, s’aplica la norma mes favorable, per tant el permís per 5 dies per naixement ja no es pot aplicar.
En aquest sentit, des de la Intersindical-CSC vol fer constar el següent:

1. La modificació introduïda per Decret-llei que permet fer dues setmanes per l’altre progenitor inmediatament després del part, modifica l'Estatut dels Treballadors i dels Empleats Públics, per tant, la modificació no s’ha fet al Conveni col·lectiu o Acord de condicions de treball de l'Ajuntament.

2. La Direcció de l'empresa no pot modificar unilateralment ni el Conveni ni l'Acord, ni reinterpretar-lo sense prèvia consulta als representants sindicals.

3. Tot i així, entenem que els 5 dies hàbils consecutius a la data de naixement que reconeix el nostre conveni, es solapen ara amb la millora introduïda recentment per Decret-Llei que atorga ara dues setmanes immediatament després del part i, per tant, no es poden gaudir alhora.

En el sentit de reforçar la nostra contribució a la igualtat entre dones i homes, sol·licitem s’acordi, amb efectes retroactius a la data d’aprovació del el Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març,  una nova aplicació d’aquest punt del Conveni pel qual:

  • El permís de 5 dies laborables no siguin consecutius a la data de naixement/adopció/acolliment de fill/a, si no que siguin a continuació de les setmanes de gaudi introduïdes segons el Reial decret llei 6/2019Aquest permís seria aplicable fins l’any 2021 en què el permís maternitat i paternitat ja s’haurà equiparat.

4. Aquesta nova aplicació es veuria efectiva amb la següent modificació del redactat:
  • Redactat actual: “(...) El progenitor/ora que no gaudeixi del permís de maternitat, té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins dels deu dies següents a la data del naixement, o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar (...)
  • Redactat proposat: “(...) El progenitor/ora que no gaudeixi del permís de maternitat, té dret a un permís de cinc dies laborables per naixement així com per l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar (...)


És per això que hem sol·licitat de forma urgent, es parli aquest punt en Mesa de Negociació.