dissabte, 18 de maig del 2019

Les hores extres del primer trimestre

Va d’hores extres, de plusos i de l’oferta de llocs de treball.
Va de les fitxes de valoració i descripció dels llocs de treball.

Fa una setmana, després d’haver-ho reclamat en la Mesa General de Negociació i com queda recollit en el Conveni vigent (“El Departament de Personal informarà trimestralment als membres del Comitè d’Empresa respecte els treballs extraordinaris realitzats pel personal de l’Ajuntament, tant dels treballs que s’hagin remunerat com els que s’hagin gaudit en temps de descans”), el director de Recursos Humans va fer arribar als diferents representants sindicals la relació d’hores extres del primer trimestre de l’any 2019, i que podeu consultar aquí.

En 3 mesos = 3.495,64 hores extres retribuïdes amb un cost total de 92.774,26 €,
i això a banda de les hores extres compensades

Aquestes xifres ens han fet mal als ulls, perquè cada hora ordinària gestionada com a hora extra és un sobrecost del 60% i a més és una precarització de la nostra feina. Volem planificació i optimització dels recursos. Però no podem quedar-nos aquí, cal saber interpretar aquestes dades i relacionar-les dins un context més global.

I això és el que estem fent des de la Intersindical-CSC.

En la mesura que se’ns faciliti la informació que necessitem i demanem, podrem fer la “fotografia real i actual” de la situació de la plantilla del nostre Ajuntament i serà aleshores quan compartirem la nostra proposta amb tots vosaltres.

Per poder fer aquesta fotografia global, ens cal:

 • L’organigrama de l’Ajuntament (no disponible?, inexistent?, a dia d’avui no se'ns ha  facilitat)
 • La relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual. Tenim el catàleg de llocs de treball amb la taula retributiva del 2019, però la informació que conté no s’adiu a la realitat.
 • La plantilla actualitzada de llocs de treball, on consten les places vacants i les places ocupades interinament o per personal eventual (disposem de la plantilla del 2018, amb les vacants i una relació del nombre de contractes temporals, eventuals i a temps parcial).
 • Saber de les hores extres (retribuïdes i compensades) que es fan actualment quines són estructurals i, per tant, valorar quins llocs de treball caldrà incloure en l’oferta pública de treball.
 • Fer un seguiment del nombre d’hores extres del col·lectiu de la Policia Local que, a partir de l’aplicació de l’Acord de la Policia Local aprovat en el Ple del 6 de maig, haurien de disminuir.
 • La relació de tipus de contractes vigents: AODL, SOC, llocs de treball estructurals encoberts per capítol II com a treballadors externs, contractes de relleu, plans d‘ocupació, altres contractes (a dia d’avui no disposem d’aquesta relació)
 • Relació de les jubilacions previstes a 4 anys (hi ha una relació de persones que han demanat la jubilació anticipada).
 • Relació de contractes temporals amb dates de finalització dels contractes (no la tenim)
 • Criteris clars d’aplicació dels diferents plusos que actualment recull el Conveni/Acord vigent: plus de festiu, plus per assistir a judicis a VNG, Barcelona o compareixences, plus atestats, trànsit i cap de torn, plus guàrdies USM, plus treballs embornals, camió grua, tractor platja, cambra frigorífica, plus jornada partida (actualment s’apliquen criteris dispars depenen de la voluntat de la direcció de RH i de la interpretació dels caps de servei)
 • Criteris d’aplicació de l’horari “obert”
 • Places que estan ocupades per a persones amb discapacitats i que per llei hi ha un mínim % establert (no disposem d’aquesta informació).
 • I deixem pel final, el més important: les fitxes de valoració dels llocs de treball: Disposar d’aquesta valoració serà clau per ordenar, amb criteris de racionalitat, igualtat, transparència, economia i eficàcia els perfils professionals que es necessiten per oferir un servei públic de qualitat adaptat a les noves necessitats de la ciutadania. Aquesta valoració ha de contemplar els nous perfils professionals nascuts dels canvis en el món laboral i de la transformació social dels darrers anys.

Des de la secció de la Intersindical-CSC estem treballant per obtenir aquesta “fotografia global” i ho fem:

- recollint les vostres propostes per a la negociació del nou conveni,
- escoltant els col·lectius afectats per l’aplicació arbitrària dels diferents plusos,
- vetllant perquè en aquest Ajuntament la igualtat d’oportunitats sigui real per a tothom,  perquè les solucions diferents davants a situacions iguals desapareguin.
- perquè conèixer on i com estem ens ha de permetre crear l’estratègia per saber on  volem arribar i, sobretot, com volem fer-ho.
- perquè ho volem fer amb transparència, participació, i aportant una visió democràtica  als interessos col·lectius.


En la mesura que se’ns faciliti, anirem compartint amb totes vosaltres la informació d’interès comú i el nostre posicionament i propostes davant totes aquelles qüestions laborals que ens afecten a totes.