dilluns, 24 de juny del 2019

La I-CSC reclamem un pla per recuperar la gestió dels serveis públics

El Parlament de Catalunya està tramitant un projecte de llei de contractes de serveis a les persones amb l’objectiu de regular les externalitzacions dels serveis públics per part de totes les administracions catalanes via contractació.

La Intersindical-CSC apostem per la defensa dels serveis públics i, per tant, considerem que els serveis públics els ha de prestar de forma prioritària el sector públic directament, garantint la qualitat dels serveis i principis com l’equitat, la transparència, l’accés universal i la justícia social. Per aquests motius no podem estar d’acord en una regulació només encarada a l’externalització dels serveis públics adreçats a les persones.

Els darrers anys s’han externalitzat i privatitzat molts serveis públics, tant per part de la Generalitat de Catalunya com de les administracions locals catalanes amb l’excusa de la crisi econòmica, una agudització d’una tendència prèvia i que situa a Catalunya com un dels països de l’entorn amb més serveis públics gestionats per ens privats. Una vegada la situació ja no és crítica i no es té aquesta motivació cal iniciar un procés per revertir les externalitzacions i recuperar la gestió directa dels serveis públics.

Per això no podem donar suport a una llei que regula la contractació de serveis a les persones, si aquesta no va acompanyada d’un pla integral de mesures que garanteixi i blindi el sector públic, i reverteixi les privatitzacions patides les darreres dècades. Cal un pla de retorn al sector públic la gestió directa dels serveis públics.

És sabut que l’externalització dels serveis comporta la precarització dels drets laborals dels treballadors, i sovint també comporta l’empitjorament de la qualitat dels serveis oferts, així com un cost superior per a l’administració.

Cal aprovar mesures efectives que frenin l’externalització dels serveis públics, que garanteixin la reversió de les privatitzacions. L’externalització de determinats serveis només pot ser justificada en casos molt excepcionals en què l’administració no pugui prestar el servei, obligant a les empreses a equiparar drets laborals dels seus treballadors als dels treballadors del sector públic, i prioritzant mecanismes com la concertació social en què les entitats i cooperatives que l’assumeixin no n’obtinguin un lucre privat i barrant el pas efectivament a les grans empreses.

Cal que, en el cas que esdevingui impossible aquesta gestió directa, s’estableixin mecanismes on sigui imprescindible justificar els motius de l’externalització i la durada màxima d’aquesta externalització. També mecanismes de control sobre la qualitat del servei i de control que els drets laborals dels treballadors i les treballadores es respectin i no siguin malmesos, garantint els recursos necessaris perquè les administracions puguin fiscalitzar el desenvolupament del servei.

Des de la Intersindical-CSC considerem que aquesta matèria és central per l’avenç de l’estat del benestar en el marc de construcció de la República Catalana i per això cal ser crítics amb aquesta llei des del rigor [i fugint de populismes, partidismes i arguments poc rigorosos]. En cas de ser necessària per regular els àmbits que, subsidiàriament i excepcionalment requereixin d’una externalització puntual i justificada, la llei ha d’anar inclosa en un pla global que aposti per la internalització de serveis, la priorització dels concerts sobre els contractes, l’equiparació de drets entre treballadors públics i dels ens que prestin el servei, i la dotació dels recursos necessaris per fer-ne un seguiment.

Així mateix, des de la Intersindical-CSC obrirem un procés participatiu a l’afiliació per tal que es posicioni sobre aquesta matèria i elaborem una proposta global de gestió dels serveis públics.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada