dimarts, 2 d’abril del 2019

Parlem del conveni!

El proper dia 9 d'abril estem convocats per primer cop a la mesa de negociació del conveni col·lectiu.

Des de la Intersindical-CSC estem treballant en el nou conveni i volem compartir amb vosaltres el resultat de la primera fase d’aquest treball, que consisteix en un text que aglutina els dos convenis (funcionaris i laborals) més els acords als que hem tingut accés que modifiquen o podrien modificar el document.

Hem volgut treballar sobre un únic document per múltiples raons: 

1. Per una qüestió de criteri, el tractament de la plantilla no hauria de distingir entre funcionaris i laborals, tret de per aquelles qüestions en que, per imposició de normatives de rang superior, sigui necessari.

2. Per la facilitat i agilitat que suposa treballar sobre un únic document.

3. Per evitar les errades materials que poden sorgir quan es treballa amb dos arxius en paral·lel.

Per això hem creuat aquests dos documents, que són molt similars però que tenen algunes diferències, especialment en la numeració dels articles. En el document que us presentem, tot aquell text en color negre correspon a la part comuna entre els dos convenis, el text en blau correspon al que apareix únicament en el conveni de funcionaris i el text vermell el que apareix únicament al de laborals.

Per últim, hem incorporat el contingut de les actes de la Comissió Negociadora del Conveni en forma de comentari per a cada un dels articles als que aquestes actes fan referència.


La propera fase de treball consistirà en la incorporació de propostes de modificació del conveni, de la que us volem fer partícips. En aquest sentit, us animem a que ens feu arribar les vostres propostes per correu: intersindical-csc@vilanova.cat