dimarts, 4 de desembre del 2018

L'arbitratge desestima la impugnació presentada per CCOO i dona validesa als resultats de les eleccions sindicals del passat 30 d'octubre


El passat 15 de novembre us informàvem que CCOO havia impugnat el procés de les eleccions sindicals i que estàvem citats a un arbitratge el dia 20 de novembre. En aquell moment no sabíem en què consistia aquesta impugnació ja que CCOO, que tenia l’obligació de fer arribar a tots els sindicats afectats la motivació de la impugnació, encara no ens n’havia fet arribar els motius. 

Un dia abans de la citació CCOO ens va fer arribar la motivació i abast de la impugnació. Aquesta només afectava a la Mesa de funcionaris. CCOO sol·licitava que es comptessin com a vàlids uns vots pretesament emesos per correu que la Mesa va rebutjar per irregularitats en la tramitació i no va comptabilitzar en realitzar l’escrutini el dia de la jornada electoral. 

A l’arbitratge del dia 20 de novembre, vam comparèixer tots els sindicats que havíem presentat candidatura a la Junta de Personal: CCOO com a part impugnadora, SPL-CME, SFP-CSL, UGT i la Intersindical-CSC. També hi havia el director de RRHH com a representant de l’Ajuntament. 

CCOO va defensar que s’havien de comptabilitzar 10 vots emesos per correu, encara que no tinguessin el document d’acreditació de que s’havien realitzat per correu, d’acord a la normativa vigent. CCOO va al·legar que “sempre s’havia fet així” i que era un costum habitual presentar-los directament a la Meses. 

Els representants de la Intersindical-CSC durant l’arbitratge i aportant documentació, vam explicar que: 
  • CCOO, el 16 d’octubre, havia enviat un correu electrònic a tota la plantilla, indicant un mètode de vot per correu que no s’ajustava al que marca la llei i animant a enviar directament el vot a les Meses electorals.
  • La Intersindical-CSC, el 19 d’octubre, va entrar per registre una sol·licitud adreçat a totes les Meses, demanant que informessin a tots els treballadors i treballadores municipals sobre quines candidatures es presentaven a cada Mesa electoral, i quins eren els procediments per exercir el vot (vot directe, vot per correu,...). 
  • La Intersindical-CSC, davant del correu enviat per CCOO a tota la plantilla sobre el vot per correu, el 24 d’octubre, va entrar una altra sol·licitud per registre adreçada a totes les Meses i a RRHH, informant de la normativa vigent sobre el vot per correu. 
  • La Intersindical-CSC, el 30 d’octubre en el moment de l’escrutini, va informar al president de la Mesa, que havia estat nomenat només unes hores, que hi havia una llei que regulava el vot per correu i que als vots que estaven allà els mancava la documentació que aquesta llei establia. En aquell moment, altres sindicats van ser del parer que els vots s’havien de comptabilitzar. Finalment, el president de la Mesa va optar per no comptar aquests vots i ho va fer constar a l’acta corresponent. 

Per tant, des de la Intersindical-CSC, vam constatar davant l’arbitratge, que durant tot el procés electoral vam fer tot el possible perquè s’informés els treballadors i treballadores de com s’havia de realitzar el vot per correu conforme a la llei, i no conforme a un “costum” indicat només per un sindicat (CCOO) dels cinc que es presentaven a la Junta de Personal. 

Finalment, aquest divendres dia 30 de novembre hem rebut el LAUDE ARBITRAL, que dóna la raó al posicionament de la Intersindical-CSC, i que disposa: 

“Procedeix desestimar la impugnació interposada pel senyor Climent Pujol Bosch, en representació del sindicat CCOO, en data 13 de novembre de 2018, i en conseqüència, procedeix la declaració de validesa de l’acord de la Mesa del procés electoral 1267/2018 per a l’elecció dels representant de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, consistent en no considerar vàlids els 10 vots discutits i pretesament emesos per Correu i així mateix procedeix declarar l’adequació a dret de dit procés electoral.” 

Posem a la vostra disposició el document complert de Laude arbitral per si és del vostre interès, però volem fer esment explícit a varis punts de la seva fonamentació jurídica que creiem resumeixen el perquè de la desestimació de la impugnació presentada per CCOO: 

  • V- (...) el legislador ha hagut de regular el procediment de vot de l’elector –diguem-ne- “no presencial”, tot garantint el principi democràtic, legal i fonamental consistent en que el vot vàlid ha de ser personal, lliure, secret i directe, i per això, cadascun dels tràmits que composen la via de votació establerta per l’article 19 del RD 1846/1994, té sentit i tots ells han de ser respectats en la unitat del procediment. 
  • VI- Ara bé, la regulació de l’especialitat del procediment que tractem, preveu una alternativa en l’acompliment de tràmits (...), que aquest àrbitre va preguntar durant la compareixença, si els sindicats presents tenien coneixement que la Mesa electoral hagués adoptat unes mesures acordades amb els sindicats interessats i en el marc de la regulació reglamentària, que tot garantit el principi de vot personal, lliure, secret i directe, facilités als electors l’exercici de l’emissió del vot per correu. Les organitzacions sindicals presents negaren que s’hagués produït cap mena d’acord com l’al·ludit. 
  • VII- (...) Ara bé, sabem –perquè això ha estat confessat per l’impugnador- que en cap cas tal com ordena l’apartat 2 de l’article 19, les dites sol·licituds s’han realitzat a través de les oficines de Correus (...). I també sabem, per tant, que els vots discutits no van arribar a la Mesa per correu certificat, mal que no podem assegurar que, en cada cas, hi arribessin acompanyats de les fotocòpies dels documents d’identitat (apartat 4 de l’article 19). 


Des de la Intersindical-CSC volem expressar la nostra satisfacció pel resultat del Laude arbitral, que al nostre parer demostra que “no tot s’hi val” i que referma el nostre convenciment que hem de deixar enrere el “sempre s’ha fet així” per passar a fer les coses ben fetes, sense imposicions unilaterals, amb el consens de totes les parts implicades i d’acord a les normatives vigents. 

Com hem viscut el procés electoral?

Per últim, us volem fer coneixedors, ara ja resolt l’arbitratge, que durant aquest procés electoral, el primer per la nostra secció sindical, hem sigut testimonis de com un únic sindicat marcava el què i el quan s’havia de fer en tot moment, hem vist com els membres de les meses (escollits a raó de més o menys edat) no rebien cap mena de formació/informació de quina era la seva tasca, i es deixaven guiar en tot moment per un únic sindicat. La representació de l’Ajuntament ha estat pràcticament desapareguda i s’ha limitat a donar i recollir documentació a les Meses (una cosa és ser imparcial i l’altra no intervenir ni en la tasca d’acompanyament als membres de les meses, ni en la formació del personal del propi departament de RRHH que assistien a les diferents convocatòries bàsicament a repartir documentació, i no a fer aquest acompanyament a les meses, ja que no disposaven de cap instrucció ni formació al respecte). 

Quines accions volem portar a terme per millorar els processos electorals?

Els delegats i delegades de la Intersindical-CSC ja estem treballant activament perquè en futurs processos electorals existeixi un protocol/acord de funcionament, amb el consens de tots els sindicats i l’Ajuntament, on s’estableixi quines són les funcions de cada part en aquest tipus de processos i on els membres de les Meses, tant funcionaris com laborals, tinguin informació bàsica de quines són les seves funcions i un assessorament imparcial en cas de dubtes. De fet, aquesta proposta ja ha estat plantejada per la Intersindical-CSC a la Junta de Personal, on hem proposat que, com a una funció d’aquest òrgan es redacti aquest protocol, i properament també serà plantejada al Comité d’empresa.