dimecres, 28 de novembre del 2018

T'expliquem com reclamar l'irpf de les prestacions per maternitat i paternitat


El Tribunal Suprem estableix que les prestacions per maternitat estan exemptes de l’IRPF

La Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

D’aquesta manera, el Tribunal Suprem considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot considerar-se com un dels supòsits previstos per l’article 7.h de la Llei de l’IRPF, en el qual es disposa que “tanmateix estaran exemptes la resta de prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat”.

Per tant, d’acord amb aquesta sentència, les persones que hagin gaudit d’una prestació per maternitat i hagin tributat l’impost de l’IRPF, podran reclamar-ne la seva devolució.

Entenem que tot i que la sentència únicament fa referència a la prestació per maternitat, també és extensible al de paternitat.

Com podem reclamar l’IRPF pagat indegudament?

La reclamació de la devolució de les quantitats corresponents a l’IRPF pagat indegudament es farà davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Aquesta reclamació es podrà presentar telemàticament o presencial davant la pròpia Agència Tributària, i també per correu.

Caldrà presentar un escrit en el qual s’expliqui què es reclama i el motiu. S’haurà d’identificar les dades que permetin identificar l’autoliquidació que es pretén rectificar, i adjuntar aquella documentació que es consideri oportuna.

La quantitat que l’Agència Tributària ha de retornar a la part que reclama, és la corresponent a l’IRPF de la prestació per maternitat percebuda més els interessos de demora. Aquests interessos no cal reclamar-los.

L’Agència Tributària ha de resoldre la reclamació en un termini màxim de 6 mesos.

Què podem reclamar?

D’acord amb el que es disposa en la Llei General Tributària, el termini de prescripció per a la sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts és de quatre anys. Per tant, es podrà reclamar el diner tributat per les prestacions cobrades des de l’any 2014 fins ara.

Qui va cobrar la prestació l’any 2014, va presentar la declaració l’any 2015. El termini per a reclamar l’import pagat indegudament l’any 2015 finalitzarà el 30 de juny del 2019.

Passat aquest termini, només es podran reclamar les declaracions presentades els anys 2016, 2017 i 2018.

En el cas que s’hagués presentat algun recurs o s´hagués iniciat qualsevol tipus de reclamació en relació a declaracions fetes abans de l’any 2014, i es trobin en tramitació, també es podrà sol·licitar la devolució de l’IRPF d’aquestes declaracions.

Per tal de facilitar-vos la tasca de la reclamació, adjuntem uns models de reclamació.

👉Reclamació maternitat
👉Reclamació paternitat