dilluns, 24 d’octubre del 2022

Increment retributiu 1,5%


Recentment el BOE ha publicat el RDL 18/2022, on s'estableixen tot un seguit d'increments retributius fruit de l'Acuerdo Gobierno-Sindicatos de las Administracionses Públicas.

Tots som coneixedors i conscients de la precària situació pressupostària del nostre ajuntament pel que fa al Capítol 1 i els ajusts i modificacions que caldrà fer des d'ara fins a finalitzar l'exercici 2022. També estem al cas de la manca d'acord en el darrer Ple Municipal per aprovar les OOFF per l'any que ve i de les dificultats que això implica de cara a disposar d'un nou Pressupost aprovat abans del dia 1 de gener de 2023. Ara bé, la manca d'una adequada planificació i posterior gestió i execució pressupostaria en cap cas pot comportar un perjudici per als treballadors municipals.

Aquest Reial Decret Llei és clar en quan a la implementació i els terminis d'aquest increment salarial. A més, cal tenir en compte que les persones treballadores de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com tota la ciutadania en general, estan patint el desmesurat augment de preus que implica l'actual situació inflacionista, i aquests increments proposats per l'Estat han de servir per ajudar a equilibrar l'augment de preus amb els salaris.

Des de La Intersindical no compartim els termes de l'acord a tres anys ja que impliquen increments molt per sota de les previsions de creixement de l'IPC, provocant més pèrdua de poder adquisitiu, que se suma a la retallada salarial del 5% que vam patir ara fa 12 anys. Des de la Intersindical no renunciarem MAI a la clàusula de revisió salarial amb referència de l'IPC Català. I davant la pèrdua de més d'un 20 per cent de salari que portem EXIGIM que es deixi de negociar tot el que té a veure en condicions laborals del personal de la Funció Pública fora del Marc Català.

Dit això, exigim el Govern a reflectir l'increment del 1,5% a la nòmina del mes de novembre així com el cobrament dels endarreriments corresponents, ja que la inflació no té aturador i cada dia som més pobres.