dimecres, 22 de desembre del 2021

Gratificacions

Als que porteu més anys a la casa el títol d'aquest missatge us portarà records desagradables de greuges i arbitrarietat. L'actual govern, en iniciar el seu mandat, va decidir deixar d'atorgar complements de superior categoria i apostar per la Valoració de Llocs de Treball, per tal de regularitzar els canvis que, des de 2002 (data de la darrera RLT) han modificat la Plantilla, el Catàleg i les funcions i tasques de cada lloc de treball.

Com s'ha fet evident, els terminis per aprovar i aplicar la RLT el primer semestre de 2021 no s'han complert. A hores d'ara els representats sindicals no tenim cap documentació sobre les fitxes ni les valoracions proposades per l'empresa.

És en aquest context on el Govern es proposa donar gratificacions a aquelles persones que han fet tasques extraordinàries durant aquest any.

Per si l'atorgament de gratificacions no fos prou arbitrari i discriminatori en si mateix, s'han establert tres criteris que cal complir per a ser mereixedor/a d'una d'aquestes gratificacions:
  • Ser treballador/a amb plaça en propietat.
  • No cobrar un altre complement o plus per treballs de superior categoria o major dedicació/responsabilitat.
  •  Que l'encàrrec de la tasca mereixedora d'aquesta gratificació l'hagi fet l'actual govern.
Aquests tres criteris es desacrediten per si sols:
  • No es poden diferenciar les retribucions en funció de si la persona treballadora és interina o té plaça fixe.
  • No existeix, tot i ser obligatòria per llei, una relació transparent i pública dels plusos i complements que es cobren a l'ajuntament.
  • La feina que fan les treballadores i treballadors de l'ajuntament no comença ni acaba amb l'actual legislatura.
Per si això no fos poc, el Reglament del personal al servei de les entitats locals (DECRET 214/1990, de 30 de juliol) estableix als articles 173 i 174 que “les gratificacions, que en cap cas no poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu acreditament, han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball”.

Des de La Intersindical estem en contra de les Gratificacions per ser una mesura totalment arbitrària.

Seguim reclamant negociar les fitxes la valoració de la RLT, com a única via per a que tothom tingui les retribucions justes que corresponen a les tasques i funcions del seu lloc de treball.

Apostem per la promoció interna per a tal de regularitzar totes aquelles places que actualment perceben complements de superior categoria, amb un procés obert i transparent en que totes les persones treballadores de l'ajuntament puguin optar a la carrera professional en igualtat de condicions, tal com estableix el conveni col·lectiu.

Per tot això, emplacem al govern a no demorar més la Valoració de Llocs de Treball i apostar decididament per la negociació i l'acord de la RLT amb els representants de treballadors i treballadores, descartant solucions fàcils que tan sols serviran per crear encara més desigualtats entre companys de feina.