divendres, 5 de juliol del 2019

Crònica de com s'ha arribat a l'extensió d'acord de la Policia Local a la resta de la plantilla, signat ahir 4 de juliol en Mesa de Negociació


DILLUNS 1 DE JULIOLEl Director de Recursos Humans (DRH), ens convoca a tots els sindicats a Mesa General de Negociació el dijous 4 de juliol a les 9:30 hores per parlar i mirar de signar un acord per ampliar l’Acord de Policia Local a la resta de plantilla.

En la convocatòria, el DRH ens adjunta un primer esborrany perquè els sindicats hi puguem fer les aportacions pertinents. Als antecedents de fet d'aquest document no es fa constar la data real des de la qual portem reclamant que l'acord sigui extensiu a tota la plantilla en Mesa de Negociació, i només fa esment a una petició presentada pel Comitè d’Empresa el passat mes de juny. Per altra banda, a l’apartat "ACORDEN", l’esborrany només estableix dos punts, que diuen el següent:

PRIMER.- Fer extensiu l’Acord Policia Local de Vilanova i la Geltrú que s’incorporarà, previs els tràmits legals pertinents, al Pacte de Condicions Laborals de Vilanova i la Geltrú, a la totalitat de les treballadores i treballadors de la plantilla municipal a qui sigui d’aplicació.


SEGON.- Les condicions d’aquest acord entraran en vigor amb efectes 1 de Juliol del present 2019, sempre que es produeixi prèviament la seva aprovació pel Ple Municipal, prevista pel 29 de juliol de 2019, i s’incorpori al Pacte de Condicions Laborals previs els informes, tràmits legals i modificacions pressupostàries pertinents.


DIMECRES 3 DE JULIOL

La Intersindical-CSC fem arribar al DRH la nostra proposta d’esborrany, fent constar el següent: 

Per una banda entenem que als antecedents de fet s’ha de fer constar que l’extensió a tota la plantilla de l’Acord de la Policia Local és una reclamació que es va fer ja en la MGN del 20 de desembre de 2018 quan la Intersindical-CSC vam posar com a condició per aprovar l’Acord, que s’adjuntés l’addenda que recollida l’aplicació de l’acord a tot el personal municipal que es trobés en les mateixes condicions laborals. 

Recordar que a la Mesa del dia 16 d’abril, tots els representats sindicals presents vam manifestar que condicionàvem l’aprovació de l’Acord si aquest es feia extensiu a la resta de la plantilla municipal i que els sindicats de la Policia Local estaven d’acord en incloure aquesta condició.

Finalment, i a petició de la reunió que el Comitè d’Empresa va demanar amb caràcter d’urgència a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació de Vilanova i la Geltrú per tractar el tema de la igualtat de drets iguals per a tothom, s’accepta fer extensiu aquest acord i sense reunió amb l’Alcaldessa, se’ns convoca a una MGN extraordinària per poder portar aquest nou acord al Ple del dia 29 de juliol

Per altra banda, creiem que aquest nou Acord, ha de reflectir concretament els acords que es prenen i no remetre’l al de la Policia Local, pel que, com veuràs hem afegit els acords fent constar el terme “treballadors i treballadores municipals”, o "adaptant-los a la realitat de tota la plantilla.”

A la Intersindical-CSC creiem que aquest nou Acord ha de reflectir concretament tots els acords que es prenen i no remetre’l a interpretacions de l’Acord de la Policia Local, pel que al nostre esborrany hem fet una proposta d’adaptació del redactat dels acords de la Policia Local a la realitat de tota la plantilla. El número total d’acords del nostre esborrany és d’11, que corresponen exactament en número i termes als acords presos a l’Acord aprovat per la Policia Local.

El mateix dimecres 3 de juliol el DRH respon a la nostra proposta informant que: 


L’objecte d’aquest nou acord és que sigui d’aplicació el pacte inicial en relació al complement de nocturnitat i al de festivitat (dissabtes i diumenges), així com els terminis d’aplicació de la mesura. No és aplicable a la resta d’Ajuntament els conceptes de penositat ni el complement de canvi de torn, perquè son conceptes exclusius de la policia, fixats en atenció a aquesta. Per tant, la nostra proposta serà mantenir el text dels acords que us vaig remetre. En relació a la vostra aportació als antecedents, relativa a fer menció de que ja vàreu sol·licitar aquest punt a les negociacions, em sembla correcte afegir-ho”.


DIJOUS 4 DE JULIOL - MESA NEGOCIACIÓ, 9:30H

En presentar-nos a la MGN preguntem com és que s’ha convocat la Mesa sense la reunió prèvia demanada a l'alcaldessa des del Comitè d’Empresa, i ens assabentem que dilluns dia 1 de juliol el President del Comitè (i altres membres de CCOO) es va reunir amb l’alcaldessa i no ho va comunicar a la resta de membres del Comitè. Per tant, ni els delegats i delegades de la Intersindical-CSC ni d'UGT estàvem al cas de que havia tingut lloc la reunió, ni els termes que es van parlar ni el que es va acordar. Aquest fet ens va semblar prou greu com per decidir abandonar la reunió, i així ho vam comunicar a la Mesa, però fent constar en acta el nostre posicionament per escrit:

Des de la Intersindical-CSC manifestem que si realment es vol garantir un tracte equitatiu a totes les treballadores i treballadors municipals, l’extensió de l’Acord de la Policia Local a la resta de la plantilla ha de ser en termes globals i no només reduir l’extensió als complements de nocturnitat i festivat, ja que la proposta que se’ns ha presentat per signar entenem continua discriminant altres col·lectius de la plantilla i no contribueix a la igualtat de drets entre totes les treballadores i treballadors.

Recordem que a banda de la Policia Local, hi ha altres col·lectius que treballen a torns, altres serveis que pateixen penositat alta o mitjana, altres equipaments municipals que requereixen de remodelacions per problemes greus de seguretat, o altres serveis que tenen vehicles obsolets i que també necessiten renovar-se, i no entenem que aquests conceptes siguin només aplicables a l’Acord del col·lectiu de la Policia Local i no a la resta de la plantilla.


Tot i així, i sent conseqüents amb la voluntat de la Intersindical-CSC de negociar l’extensió d’aquest acord a la resta de la plantilla municipal, vam acceptar l’oferiment del DRH de reunir-nos novament a la tarda per negociar un nou acord amb la condició de tractar totes les nostres demandes (que un dia abans ens havia dit no es podien debatre).


DIJOUS 4 DE JULIOL - MESA NEGOCIACIÓ, 16:30HEns tornem a reunir en Mesa General de Negociació, i els delegats i delegades de la Intersindical-CSC exposem punt per punt les nostres propostes. Finalment, fruit de la negociació, vàrem aconseguir:


  • Aprovar l’extensió del plus de nocturnitat i del plus de festivitat a la resta de la plantilla a qui li siguin aplicables, concretant el text dels mateixos a l'acord.
  • Que abans de l’aprovació pel Ple d’aquest acord es defineixin els criteris d’aplicació.
  • Que abans del 31 de desembre de 2019, es valoraran la resta d’aspectes de l’Acord de la Policia Local que també puguin resultar aplicables a la resta de la plantilla.
  • Que es ratifiqui la necessitat d’elaborar la valoració de llocs de treball de la totalitat del personal de l’Ajuntament.


A les 19 hores donen per finalitzada la Mesa General de Negociació.Aquí podeu consultar la proposta que va presentar la Intersidical-CSC així com el document de l'Acord signat finalment.