dijous, 7 de març del 2019

Quins son els teus drets a la vaga?VAGA GENERAL FEMINISTA
      8 de març de 2019Recorda:
 • a una vaga general estem totes convocades, les treballadores i els treballadors.
 • fem vaga tota la jornada, està convocada per 24 hores.


Quins són els teus drets a la vaga?
 • Les empreses no poden adoptar cap mesura que impedeixi l'exercici del dret de vaga per part dels treballadors, així com no poden emprendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció al/la treballador/a que hagi participat en una vaga.
 • Quan una vaga ha estat legalment convocada, s'hi pot adherir qualsevol treballadora i treballador, encara que aquesta persona no estigui afiliada als sindicat/s convocant/s.
 • El DRET a VAGA és un dret fonamental recollit a la Constitución, és un cessament temporal, col·lectiu i concertat del treball per iniciativa de les treballadores i treballadors
 • Suposa una suspensió del contracte de treball mentre duri la vaga i la pèrdua del salari corresponent a aquesta jornada.
 • Com que es tracta d'un DRET FONAMENTAL, és objecte d'especial protecció.


Aquests són els teus DRETS:
 • En el cas que la vaga afecti a serveis públics essencials, correspon a l'autoritat laboral fixar els serveis mínims que seran comunicats mitjançant un Decret. En cap cas pot una empresa establir els serveis mínims.
 • L'empresa no pot demanar anticipadament a les treballadores i treballadors si faran vaga. La persona treballadora no té cap obligació a comunicar-ho.
 • El dret de vaga permet que es puguin constituir piquets informatius, la funció dels quals és exclusivament la d'informar a la resta de treballadores sobre els motius de la vaga.
 • L'empresa no pot substituir sota cap concepte a la persona vaguista, ni contractant a una altra persona, ni fent que una altra persona de la mateixa empresa faci la feina de la vaguista. Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre treballador de l'empresa.