dijous, 15 de novembre del 2018

T'expliquem què fem amb les nostres hores sindicals

Tal com ens havíem compromés abans de les eleccions, ja estem treballant per properament poder publicar les hores invertides en las tasca sindical de tots els membres de la nostra secció,  però trobem necessari, alhora que interessant, que de bon principi ja conegueu quina quantitat d'hores tenim assignades en base a la normativa i al nostre conveni col·lectiu.  


La nostra secció sindical, segons la normativa vigent sobre les “garanties dels delegats i comitès” dels representants sindicals, i el cens de treballadors i treballadores del nostre centre de treball, pot:

  1. Disposar d'un crèdit horari per a l'exercici de les seves funcions de representació, segons la següent distribució:
  • Fins a 100 treballadors: 15 hores
  • De 101 a 250 treballadors: 20 hores
  • De 251 a 500 treballadors: 30 hores
  • De 501 a 750 treballadors: 35 hores
  • De 751 treballadors en endavant: 40 hores

  • Cens personal funcionari: 351 (180 homes, 171 dones)
  • Cens personal laboral: 293 (Tècnics i administratius: 190 -71 homes, 119 dones-, i Especialistes i personal oficis: 103 -90 homes, 13 dones-).


A més a més, els nostres convenis col·lectius (el de funcionaris i el de laborals), estableixen que:

Art. 52. Drets i facultats del Comitè d’empresa
1. 3a) No seran computades, a efectes de les 30 hores mensuals, les hores dels delegats que es destinin a reunions convocades a instància de la Corporació o per negociació col·lectiva. (*)

7- L’Ajuntament com a mostra de reconeixement i de compromís amb les funcions de representació sindical, no computarà a efectes de la bossa d’hores de crèdit horari les hores de treball sindical que realitzi el President del Comitè d‘Empresa.

Art. 54. Seccions sindicals
2) Cada secció sindical disposarà de 15 hores anuals per celebrar assemblees o reunions en hores de servei, amb la possibilitat d’acumular-les fins a un màxim de 2 hores en una sola assemblea.
3) Les seccions sindicals que hagin aconseguit un 10% del resultat de les eleccions sindicals disposaran de 50 hores mensuals per la realització de les seves funcions, repartides segons el criteri de la secció. Tindran dret a nomenar dos delegats sindicals, cadascun dels quals disposarà de 30 hores mensuals de permís sindical.
5) Les Seccions Sindicals gestionaran una bossa d’hores amb el crèdit horari de tots els seus delegats electes i de la LOLS, i crèdit de la Secció Sindical. Els membres de les Seccions Sindicals podran fer ús d’aquesta bossa d’hores sempre que la suma total de les fetes en un mes no superi el total de la bossa.


La nostra secció està treballant en un control d’hores on podrem diferenciar les diferents hores sindicals que té assignades la secció, tenint en compte que tenim 7 delegats/des sindicals, així com totes les hores invertides que no resten de la bossa d’hores sindicals genèriques, realitzades tant dins com fóra de l’horari laboral:


Tipus d’hores
Mensuals
Anuals

HS = Hores sindicals
210
2.520

HA = Hores assemblees per conveni
-
15

HD = Hores sindicals per conveni (*)
220
1.320

HL = Hores laborals, incloses en horari laboral
-
-

HP = Hores personals, fóra d'horari laboral
-
-

TOTAL
430
3.855

(*) Conveni funcionaris: 50 hores mensuals per la secció, més 30 hores mensuals per a cadascun dels dos delegats LOLS.
(*) Conveni laborals: 50 hores mensuals per la secció, més 30 hores mensuals per a cadascun dels dos delegats LOLS.


Aquest control d’hores permetrà visualitzar en tot moment, les hores realitzades per mesos, i anys, amb indicació de les persones que les realitzen i en què s’han utilitzat.

El nostre control d’hores s’actualitzarà de forma regular i serà publicat al nostre blog, per tal de complir amb el nostre compromís de transparència en la gestió de la nostra tasca sindical.